Husserl
een inleiding

P. Reynaert e.a.

Edmund Husserl (1859-1938), grondlegger van de fenomenologie, is een van de sleutelfiguren in de evolutie van het moderne denken. De verschijning van zijn tweedelige Logische Untersuchungen bij de aanvang van de twintigste eeuw markeerde het begin van een nieuw filosofisch tijdperk. Het werk legde niet alleen de grondslag voor het zgn. fenomenologische denken, de geweldige invloed ervan deed zich gelden in tal van andere en latere stromingen zoals het existentialisme, de hermeneutiek, het poststructuralisme en het deconstructionisme.

Husserl is daarmee de erflater van een lange reeks grote filosofen, logici en psychologen onder wie Frege, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, Lewin, Ricoeur, Levinas, Habermas en Derrida. Ook in het actuele debat, met name op het terrein van de cognitieve wetenschap, speelt Husserls denken een hoogst belangrijke rol.

Dit boek is de eerste omvattende monografie over Husserl in het Nederlands taalgebied. Het vormt een even toegankelijke als gedegen en systematische inleiding tot diens werk en belicht achtereenvolgens Husserls intentionaliteitsbegrip, zijn visie op intersubjectiviteit, zijn ethiek en waardenleer, zijn wetenschapsfilosofie en zijn fenomenologie van de leefwereld. Het laatste hoofdstuk presenteert een facet van Husserls denken dat tot voor kort onderbelicht bleef. Hij ontwikkelde namelijk een eigen personalistische ethiek die uitmondt in een theodicee. Het boek bevat tevens een beknopte biografie en een uitgebreide inleiding waarin niet alleen de ontwikkeling in Husserls denken op heldere wijze wordt geschetst, maar ook de stand van zaken van de Husserl-Forschung wordt verduidelijkt.

945

Husserl

Husserl
een inleiding

P. Reynaert e.a.

 

apr 2010, Klement/Pelckmans
ISBN: 9789086870028
160 pagina's, Paperback