Nederland op doorbreken
Een vernieuwend perspectief voor een land in crisis over de evolutionaire ontwikkeling van de Nederlandse samenleving

Wilbert van Leijden & Paul Zuiker

Nederland behoort tot de meest complexe samenlevingen ter wereld. De voorheen overzichtelijke, verzuilde samenleving is in de tweede helft van de 20ste eeuw door ondermeer individualisering en arbeidsimmigratie veranderd in een complex moza´ek van burgers uit veel verschillende culturen en met uiteenlopende wereldbeelden. Dit boek beschrijft wanneer, waarom en hoe deze wereldbeelden zijn ontstaan, hoe ze vorm hebben gekregen en welke uitwerking ze hebben gehad op de Nederlandse identiteit.

Dit leidt niet alleen tot een nieuw perspectief op de Nederlandse geschiedenis en eigenheid, maar vooral ook tot een nieuw inzicht in de hoogopgelopen spanningen binnen de Nederlandse samenleving. Deze spanningen zijn niet toevallig ontstaan. Ze zijn een direct gevolg van snelle veranderingen in onze leefomstandigheden, zoals globalisering, immigratie en klimaatverandering, die de Nederlandse samenleving onder druk zetten. In welke richting moeten we zoeken naar een antwoord op die ontwikkelingen? Oude zekerheden, die in het verleden hun waarde hebben bewezen, zijn niet langer toereikend. Met een traditionele benadering, in dit boek vlaklanddenken genoemd, is het niet mogelijk de actuele maatschappelijke problemen te doorgronden. Evenmin is het hiermee mogelijk een vernieuwend antwoord te formuleren op de complexe samenlevingsvraagstukken van deze tijd. Degenen die op zoek zijn naar nieuwe wegen en die bereid zijn een stap in het ongewisse te zetten kunnen het verschil gaan uitmaken. Voor hen is dit boek
geschreven. De kernvraag die in dit boek aan de orde wordt gesteld is dan ook: zal de Nederlandse samenleving door verdere polarisatie doormidden breken, of zijn we bereid en in staat om een doorbraak tot stand te brengen naar een geheel nieuw niveau van denken en handelen?

NBD|Biblion recensie:
Het boek 'Nederland op doorbreken' is een omvangrijk en veelomvattend werk. Dat betreft niet in de eerste plaats de vierhonderd bladzijden maar vooral ook de onderwerpen - de bestaansniveaus in betrekking tot de maatschappij - die erin behandeld worden. Het boek is geent op de 'Spiral dynamics' (2004)* geschreven door Don E. Beck en Christopher C. Cowan, dat uitgaat van een historische ontwikkeling van de bestaansniveaus waarbij het volgende ook elementen opneemt van het vorige. Ook is het zo dat er terugvallen naar vorige stadia voorkomen. Voor de verschillende stadia zijn kleuren gekozen om aan elk niveau een eigen invulling te geven, ongehinderd door associaties met de naamgeving. De gekleurde losse bijlage geeft hiervan een goed compact overzicht. Aan elke kleur wordt een hoofdstuk gewijd, waarbij de elementen van dat bestaande niveau uitgebreid worden besproken aan de hand van de geschiedenis en de geestelijke en sociale stromingen. Het laatste hoofdstuk omvat het complexe mozaiek van de Nederlandse samenleving: een kleurrijk palet waarin de verschillende kleuren elkaar beinvloeden en spanningen oproepen. Het is een zeer lezenswaardig boek, dat allerlei verbanden legt, problemen signaleert en oproept tot bezinning.
(NBD|Biblion recensie, Drs. M. Wilts)

708

Nederland op doorbreken

Nederland op doorbreken
Een vernieuwend perspectief voor een land in crisis over de evolutionaire ontwikkeling van de Nederlandse samenleving

Wilbert van Leijden & Paul Zuiker

 

2007, Uitgeverij Emergent
ISBN: 9789081067317
405 pagina's, Hardcover