Wilsbekwaamheid

Guy Widdershoven & R. Berghmans

Het boek verschaft een kritische filosofisch-ethische analyse van het concept 'wilsbekwaamheid' in de context van de geestelijke gezondheidszorg/psychiatrie en formuleert alternatieve ethische aanzetten voor het verantwoord omgaan met dit begrip.

Er wordt toegelicht welke de plaats is van wilsbekwaamheid in de context van de gezondheidszorg in het algemeen en de ggz in het bijzonder. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van de uiteenlopende benaderingen van recht, ethiek en geneeskunde van deze thematiek. Aan de hand van casuÔstiek wordt geÔllustreerd in welke praktijksituaties wilsbekwaamheid ter discussie kan staan. Het kan gaan om dagelijkse beslissingen, maar ook om medisch-psychiatrische behandelingsbeslissingen en problemen rond deelname van patiŽnten aan wetenschappelijk onderzoek. Dat, waarom en hoe wilsbekwaamheid contextafhankelijk is wordt besproken. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij enkele ethische perspectieven die een 'nieuw licht' werpen op deze problematiek: hermeneutiek, narratieve ethiek, communicatieve ethiek. Pogingen om wilsbekwaamheid via testen 'objectiveerbaar' te maken worden kritisch besproken. Op basis van de voorafgaande analyse worden aandachtspunten geformuleerd die practici houvast kunnen geven bij het omgaan met wilsbekwaamheid, zowel waar het de beoordeling betreft als wat betreft de verdere besluitvorming.

Het boek is interessant voor psychiaters en andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, (gezondheids)ethici en filosofen, beleidsmakers.

412

Wilsbekwaamheid

Guy Widdershoven & R. Berghmans

 

2005, Uitgeverij Boom
ISBN: 9789053527627
200 pagina's, Paperback