Zonder richtlijn
Parva aesthetica

Theodor W. Adorno

Prisma's en Zonder richtlijn zijn de eerste twee delen van een reeks essaybundels over cultuur en maatschappij die door Adorno zelf is samen gesteld. Vele hierin opge nomen essays behoren inmiddels tot de klassieke teksten van de cultuurfilosofie.

In geen enkel boek komt de veelzijdigheid van Adorno zo duidelijk naar voren als in Prisma’s. Het openingsessay – waarin Adorno’s beruchte uitspraak ‘na Auschwitz een gedicht schrijven is bar baars’ volledig en in zijn context kan worden gele zen – gaat in op de positie van de cultuurcriticus en de ‘hoge’ of autonome cultuur.

Hierna volgen essays over cultuur en geschied filosofie, sociologie, de cultuurindustrie, muziek en literatuur. Door in discus sie te treden met beroem de tijdgenoten als Spengler en Benjamin en het werk van kunstenaars als Kafka en Schönberg te bespreken toont Adorno het grote belang van cultuur – niet zozeer in enge zin begre pen als kunst, maar meer in het algemeen als de actieve interventie van de mensheid in de loop van de geschiedenis. Zoals de titel Prisma’s al aangeeft: je moet de werkelijkheid ‘breken’ om er grip op te krijgen. Adorno bouwt niet voort op de fundamenten van de esthetica die door zijn
voorgangers zijn gelegd en heeft evenmin de illusie dergelijke zekerheden te kunnen creëren. ‘Zonder richtlijn’ probeert hij het heden te begrijpen en te kritiseren vanuit de span ningen en conflicten die in kunst en cultuur samenkomen. De radicale afwijzing van de schijnbare natuur lijkheid van culturele feno menen en sociale verhoudingen maakt Adorno voor onze tijd nog steeds een belangrijke auteur.

Een deel van Adorno’s essays is gelijk aan een plank met boeken over literatuur — Susan Sontag

1370

Zonder richtlijn

Zonder richtlijn
Parva aesthetica

Theodor W. Adorno
(Vertaald door Mark Wildschut; met een nawoord van Ruth Sonderegger)

 

sep 2012, Octavo publicaties
ISBN: 9789490334000
160 pagina's, Paperback