overzicht van boeken over retorica

Retorica

Aristoteles • Retorica

Kiezen en beslissen is een wezenlijk onderdeel van het menselijk leven, en het vermogen om juiste keuzes en beslissingen te nemen is een voorwaarde om goed te kunnen leven. Aan het maken van een keuze gaat de vorming van een oordeel vooraf. Maar hoe komt deze tot stand?

Over drogredenen

Aristoteles • Over drogredenen

'Deze hond is een vader, deze hond is van jou, dus deze hond is jouw vader.’ Hier voel je dat er iets niet klopt en heb je aan gezond verstand genoeg om de redenering te weerleggen. Maar voor de vele gevallen waarbij redeneringen worden gebruikt ‘die wel sluitend of weerleggend lijken, maar dat niet zijn’ is Over drogredenen van Aristoteles onmisbaar.

Polemics

Alain Badiou • Polemics

This collection of political essays from Alain Badiou analyses, with keen philosophical insight, some of the key events and debates that have come to pass in recent years. Political activism is a constant of Badiou's life and with customary acuity he delivers here precise analyses on the nature and limitation of the American adventurism in Iraq and the war in Kosovo, on the interconnection between the State, capitalism and cultural repression in the French government ban on headscarves, on the custom of voting, and on the status of the word jew.

Het werkelijkheidseffect

Roland Barthes • Het werkelijkheidseffect

Roland Barthes is de ware essayist. Met zijn essays - in de vijf delen van zijn Verzameld werk vindt men er talloze - tracht hij steeds in kort bestek de betekenis te duiden van culturele verschijnselen die hem omringen, theater, film, fotografie, literatuur, mode, muziek. In Het werkelijkheidseffect is een elftal van zijn belangrijkste essays bijeengebracht waarmee Barthes de eeuwigheid heeft verdiend, zoals 'De Eiffeltoren', 'De dood van de auteur', 'Het werkelijkheidseffect', 'Over Hollandse schilderkunst'.

Als van hooger bestemming en aart

Bilderdijk, Kinker & Van Hemert • Als van hooger bestemming en aart
Het sublieme in de Nederlanden

Aan het begin van de negentiende eeuw was het sublieme – de esthetische ervaring, die ook wel als het huiveringwekkend genot omschreven is – onderwerp van verhitte debatten in met name Engeland, Duitsland en Frankrijk. In Nederland bleef dat debat niet onopgemerkt en verscheen eveneens een aantal belangwekkende beschouwingen over het sublieme. Als van hooger bestemming en aart bundelt de drie belangrijkste Nederlandstalige teksten.

Pleidooi voor de eigen taal

Dante • Pleidooi voor de eigen taal

Dante Alighieri's Pleidooi voor de eigen taal, de vertaling van De vulgari eloquentia (1303-1305), is zowel historisch als literair een buitengewoon belangwekkend traktaat.

De juiste woorden

Demetrius • De juiste woorden

De juiste woorden is een handleiding voor redenaars en schrijvers. De kracht en het vermogen om te overtuigen worden bepaald door de juiste verhouding tussen de vorm en de inhoud van een betoog.

Charisma

Willem Derkse, Petran Kockelkoren, Sjaak Koenis, Mirjam de Baar, René ten Bos, Antoon Braeckman, Marc De Kesel, Henk Tieleman, Grahame Lock en Dick Pels • Charisma
De fascinatie van leiders

Is charisma een psychologische eigenschap of een kwaliteit die een gemeenschap aan een persoon toekent? Valt charisma te leren of blijft het een al dan niet gewenst geschenk? Gave of eigenschap, charisma is meer dan populariteit of beroemdheid. Het is zeldzaam en maakt uitzonderlijke krachten los. Dit boek bevat divere beschouwingen over het raadselachtige fenomeen charisma.

De passies van de ziel

Descartes • De passies van de ziel

Les passions de l'âme, Descartes' laatste werk, werd in het najaar van 1649 tegelijkertijd in Parijs en in Amsterdam gepubliceerd. Descartes (1596-1650) behandelt hierin de 'passies' van de ziel, dat wil zeggen alle toestanden van de ziel die te beschrijven zijn als de passieve gewaarwording van een heftige en ongewone beweging in het lichaam. Het gaat om specifieke gevoelens als liefde, haat, vreugde en verdriet, maar ook om moed, lafheid en trots.

Over de natuur en het geluk

Epicurus • Over de natuur en het geluk

Over de natuur het het geluk bevat alle bekende geschriften van de Griekse filosoof Epicurus (341-270 vC).

Om de waarheid en de wetenschap

Galilei • Om de waarheid en de wetenschap
Brieven en beschouwingen

De aarde beweegt om de zon. Rond deze stelling ontspint zich in Europa in de zestiende en aan het begin van de zeventiende eeuw niet alleen een wetenschappelijk maar vooral een gedenkwaardig publiek debat, waarbij tekstgeleerden het opnemen tegen astronomen. In deze botsing van wereldbeelden speelt de al in zijn tijd wereldvermaarde Galileo Galilei (1564-1642) een centrale rol. In brieven, pamfletten en beschouwingen verdedigt hij de waarheden van de persoonlijke waarneming en het eigen inzicht tegenover de waarheden van de bijbel en de geloofsovertuiging.

Het woord is een machtig heerser

Gorgias • Het woord is een machtig heerser

Gorgias (480-380 vC) is een van de grondleggers van de Griekse retorica. Hij was een rondtrekkend retoricus en filosoof, die beroemd en berucht was om zijn ingenieuze redeneringen en zijn elliptische en poëtische stijl. De macht van het woord is niet enkel toe te schrijven aan rationele argumentatie: ook het bespelen van gevoelens heeft een voorname plaats. Een beheersing van verstand en gevoel is daarom de voorwaarde voor een effectieve retorische techniek.

De droom der rede

Anthony Gottlieb • De droom der rede
Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de Renaissance

Met De droom der rede geeft Anthony Gottlieb de geschiedenis van de filosofie een nieuw gezicht. In dit prachtige overzicht laat hij zien hoe de filosofie zich ontwikkelde van de Grieken tot de Renaissance. Het boek is journalistiek geschreven en gaat terug naar de primaire bronnen. Zo ontstaat een nieuw en fris beeld over geboorte en ontwikkeling van de 'moeder aller wetenschappen'.

Londen denkt

Patrick van IJzendoorn • Londen denkt
Het publieke debat in Engeland

Na een decennium van mediadominantie heeft Tony Blair het politieke toneel verlaten. Wie leidt in Londen nu het publieke debat over de toekomst van het land en - vooral ook - over het behoud van wat is geweest? Welke thema's spelen een rol in de politiek, aan de universiteiten en in de media? Wat betekent filosofie in een cultuur van pragmatisme en ironie?

Geloof en rede

Peter Jonkers & Rudi te Velde • Geloof en rede
Opstellen naar aanleiding van de encycliek 'Fides et ratio'

De bijdragen aan deze bundel hebben als overkoepelend thema: een bezinning over de verhouding tussen geloof en rede.

Spelen met betekenis

Jos Kessels • Spelen met betekenis
De kunst van het filosofische gesprek

De mooiste gesprekken zijn filosofische gesprekken. Zij komen voort uit verwondering en roepen verwondering op. Ze verbinden mensen in een onderzoek van zichzelf en de wereld.

Laocoon

Lessing • Laocoon
Over de grenzen van schilderkunst en poezië

De Duitse toneelschrijver en criticus Gotthold Ephraďm Lessing (1729-1781) is een van de aantrekkelijkste denkers uit de Verlichting en een sleutelfiguur in geschiedenis van de moderne kunst.

Het sublieme

Longinus • Het sublieme

Het sublieme, een geschrift uit de eerste eeuw na Christus, toegeschreven aan Longinus, is een klassiek traktaat in de geschiedenis van de literaire theorie en kritiek. Het behandelt de middelen waarmee een auteur, spreker of kunstenaar de lezer, toehoorder of beschouwer door een sublieme, esthetische ervaring kan overtuigen en ontroeren. Het gaat Longinus in essentie om de weergave van de juiste gedachte in de juiste vorm.

Redevoeringen

Lysias • Redevoeringen

Lysias (440-380 vC) schreef zijn redevoeringen in opdracht en voor anderen: hij was een speechwriter. Deze redevoeringen laten zien dat hij een meester is in karakteriseringen, en dat de overtuigingskracht van zijn betogen uitzonderlijk is.

Rede over de menselijke waardigheid

Pico • Rede over de menselijke waardigheid

Pico Della Mirandola (1463-1494) is verkondiger en belichaming tegelijk van de Renaissance-mens, zijn Rede over de menselijke waardigheid is het manifest van de vrije mens, die zijn lot in eigen handen neemt.

De opleiding tot redenaar

Quintilianus • De opleiding tot redenaar

Toen de humanist Poggio Bracciolini in 1416 een complete tekst van Quintilianus' Institutio oratoria aantrof in een Zwitsers klooster, ging er een golf van opwinding door intellectueel Europa. Weliswaar kende men grote delen van het werk al, maar op een volledige Quintilianus had men niet meer gerekend. Het handboek van de grote retor uit de eerste eeuw na Christus genoot vanaf het moment dat het herontdekt was, een enorme reputatie als bron van kennis op het gebied van opvoeding en taalbeheersing. Pas aan het begin van de negentiende eeuw kwam Quintilianus' zegetocht tot stilstand.

nog geen cover beschikbaar

Arthur Schopenhauer • De kunst van het gelijk krijgen

In een van zijn latere werken meldt Schopenhauer dat hij in vroeger jaren een verzameling heeft aangelegd van streken, trucs en chicanes die mensen in discussies gebruiken om de tegenstander onderuit te halen. Deze handleiding in de disputeerkunst is pas na zijn dood opgedoken, en gepubliceerd onder de titel Eristische Dialektik oder die Kunst Recht zu behalten.

De kunst van het gelijk krijgen

Arthur Schopenhauer • De kunst van het gelijk krijgen

Een amusante verzameling van streken, trucs en chicanes om het eigen ongelijk te maskeren en de tegenstander neer te halen. De menselijke ijdelheid staat ons namelijk niet toe om ons ongelijk te bekennen.

Tegen het verval van de retorica

Tacitus • Tegen het verval van de retorica

Politieke omstandigheden en welsprekendheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De retorica, de juridische en politieke welsprekendheid, gedijt nu eenmaal ten tijde van maatschappelijke onrust, waarin sociale, politieke of juridische misstanden aan de orde gesteld kunnen worden, zonder al te veel beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Om de waarheid en het recht

Valla • Om de waarheid en het recht

Lorenzo Valla (1407-1457) is waarschijnlijk de beroemdste humanist van de vijftiende eeuw, en vrijwel zeker de meest invloedrijke. Hij is de aartsretoricus.

Over aard en doel van de moderne wetenschap

Vico • Over aard en doel van de moderne wetenschap

Giovanni Battista Vico (1668-1744) geeft in zijn rede De nostri temporis studiorum ratione (1709) een synthese van zijn filosofische, pedagogische en politieke inzichten.


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)