overzicht van boeken over recht

Kwetsbare kinderen: een ethische zorg

Inez de Beaufort, Suzanne van de Vathorst & Frans Hazebroek • Kwetsbare kinderen: een ethische zorg
casus en commentaren

Kwetsbare kinderen staan centraal in dit boek waarin 45 uit de zorg gegrepen casussen worden becommentarieerd door filosofen, ethici, artsen, verpleegkundigen en juristen. De auteurs menen niet de ethische wijsheid in pacht te hebben, maar denken mee met de lezers en degenen die in de praktijk van de zorg ethische beslissingen over en met kinderen moeten nemen.

Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving

Hans Boutellier & Ronald van Steden • Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving

Veiligheid is een centrale conditie voor menselijk samenleven. Dat lijkt tegenwoordig meer dan ooit het geval: veiligheid is steeds meer de noemer waaronder de maatschappij zich organiseert. Dat kan allerlei kanten op: van gated communities tot burgerinitiatieven en van een controlestaat tot een open samenleving. Dit boek gaat dan ook over orde, controle, politie, toezicht en veiligheidsnetwerken. Maar ook over vertrouwen, sociale cohesie en burgerparticipatie.

Recht op een menswaardig bestaan

Rob Buitenweg • Recht op een menswaardig bestaan
Een humanistieke reflectie op sociaal-economische mensenrechten

Mensenrechten staan in het middelpunt van de belangstelling. Ze vormen het onderwerp van menig politiek debat of gesprek in de huiskamer. Meestal gaat het dan over zogenaamde vrijheidsrechten als het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vrijheid van godsdienst. Maar hoe zit het met de zogenaamde economische, sociale en culturele mensenrechten, zoals het recht op gezondheidszorg, het recht op onderwijs, of het recht op adequate huisvesting?

nog geen cover beschikbaar

Paul Cliteur • De filosofie van mensenrechten

Kenmerkend voor dit boek is een nieuwe benadering van het onderwerp. Er worden traditionele vragen behandeld als die naar de universaliteit van mensenrechten, maar ook relatief nieuwe.

Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie

Paul Cliteur en V. van den Eeckhout. • Multiculturalisme, cultuurrelativisme en sociale cohesie

De Nederlandse samenleving is de laatste tien jaar ingrijpend veranderd. Nederland is, net als vele andere Europese samenlevingen, multicultureel geworden. Wat houdt dat in? Welke veranderingen zouden moeten worden aangebracht in het recht?

Habermas

T. Heysse e.a. • Habermas
Een kritische inleiding in zijn politieke en rechtsfilosofie

De Duitse filosoof JŁrgen Habermas behoort tot de meest invloedrijke intellectuelen van deze tijd. Hij is een van die zeldzame denkers die nog een filosofie presenteert die de meest uiteenlopende domeinen van het leven en samenleven omvat. Zijn moraal, zijn theorie over de maatschappij, zijn visie op democratie en recht berusten op een fundamentele opvatting over rationaliteit.

De rechtsfilosofie van Thomas Hobbes

Ronald Janse • De rechtsfilosofie van Thomas Hobbes

Thomas Hobbes (1588-1679) geniet algemene bekendheid als politiek filosoof. Minder bekend is dat hij antwoorden geeft op een aantal klassieke rechtsfilosofische vragen: Wat is een positieve wet? Hoe verhoudt de wet zich tot de moraal? Waaraan ontleent de overheid het recht te straffen? Waarom is straf gerechtvaardigd? Welke beperkingen dient de overheid in acht te nemen bij de bestraffing van wetsovertreders? Sluit de waarheid van het determinisme de morele aanvaardbaarheid van straf uit? Er zijn weinig andere klassieke auteurs die een zo veelzijdige rechtsfilosofie hebben ontwikkeld.

Fatsoen als maatstaf

Avishai Margalit • Fatsoen als maatstaf

Boek ter gelegenheid van de uitreiking van de tweede Spinoza-lens aan deze IsraŽlische politieke filosoof en vredesactivist.
Gerechtigheid, gelijkheid en vrijheid zijn idealen die moeilijk in praktijk blijken te brengen en tot ingewikkelde theorievorming hebben geleid.

Mens & mensenrechten

Thomas Mertens • Mens & mensenrechten
Basisboek rechtsfilosofie

Mens & mensenrechten biedt een unieke inleiding in de rechtsfilosofie. In een heldere stijl bespreekt Thomas Mertens aan de hand van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens de voornaamste vraagstukken, stromingen en denkers binnen deze rijke wijsgerige traditie.

Over de geest van de wetten

Charles de Montesquieu • Over de geest van de wetten

In 1748 verscheen een boek dat tot aan vandaag een niet te overschatten invloed heeft gehad op het denken over recht en politiek: De l'Esprit des Lois (Over de geest van de wetten) van Charles de Montesquieu. In een traditie van grote filosofische vertaalprojecten (Seneca, Montaigne, Kant, Sloterdijk) verschijnt bij Boom nu een integrale Nederlandse versie van dit boek.

Grensgebieden van het recht

Martha C. Nussbaum • Grensgebieden van het recht
Over sociale rechtvaardigheid

TheorieŽn over recht en rechtvaardigheid zijn altijd abstract. Toch worden ze bedacht om oplossingen te zoeken voor heel concrete, dagelijkse problemen. In Grensgebieden van het recht stelt Martha Nussbaum deze paradox aan de orde. Aan de hand van drie urgente problemen - de positie van mensen met een handicap, van immigranten en van dieren - waarvoor tot nu toe niet alleen in theorie, maar ook in de dagelijkse praktijk geen goede oplossingen gevonden zijn, gaat zij op zoek naar concrete denkbeelden over sociale rechtvaardigheid.

Wat beschaving heet

Arthur Schopenhauer • Wat beschaving heet
over politiek, recht en moraal

In een tijd waarin het in de politiek en de publieke opinie alleen nog maar lijkt te gaan over integratie en economie, is het heel verfrissend om te constateren dat de publieke zaak oorspronkelijk ook andere kwesties behelsde. Op zijn bekende elegante wijze opent Schopenhauer onze ogen daarvoor.

nog geen cover beschikbaar

Seneca • De berechting van Claudius

Dit boek bevat een becommentarieerde vertaling van de beroemde, aan Seneca toegeschreven satire op de vergoddelijking van de Romeinse keizer Claudius (10 v. Chr.-54 na Chr.).

Regels voor het mensenpark

Peter Sloterdijk • Regels voor het mensenpark
Kroniek van een debat

Op 20 juli 1999 hield de Duitse filosoof Peter Sloterdijk een spraakmakende lezing waarin hij het 'einde van het humanistische tijdperk' inluidde. De grote vraag die Sloterdijk opwerpt is: zijn de democratieŽn van nu in staat om hun eigen humanisme ter discussie te stellen, andere beschavingsstrategieŽn te ontwikkelen en nieuwe regels voor het samenleven te bedenken?

Wat zal men doen? (II)

Ernst Stern • Wat zal men doen? (II)
Een filosofie van de rechten van de mens (deel 2)

In deze 'filosofie van de rechten van de mens' richt Stern de aandacht op de samenhang tussen religie en sociale verhoudingen. Dit is deel twee van twee delen.

Wat zal men doen? (I)

Ernst Stern • Wat zal men doen? (I)
Een filosofie van de rechten van de mens

In deze 'filosofie van de rechten van de mens' richt Stern de aandacht op de samenhang tussen religie en sociale verhoudingen. Dit is deel ťťn van twee delen.

Over de wet

Thomas van Aquino • Over de wet
[Summa Theologica I-II, qq.90-97]

In zijn Summa Theologica, een van de monumenten van de westerse wijsbegeerte, bespreekt Thomas van Aquino (1224/25-1274) min of meer terloops de wetten. Op de hem kenmerkende wijze legt de doctor angelicus het wezen van de wetten bloot, vangt hij het wezen van de wetten in zijn beroemd geworden definitie van het wetsbegrip en analyseert hij de aard van, alsook de relaties tussen de verschillende soorten van wetten.

Als de dood voor de dood

Ton Vink • Als de dood voor de dood
inclusief vertaling Hume Of Suicide

Dit boek vormt een bijdrage aan de discussie over de ethische en juridische toelaatbaarheid van hulp bij zelfdoding. Na een korte persoonlijke verantwoording en een begripsverheldering volgt een praktisch deel over het feitelijke werk van de suÔcidecounselor en een historisch deel met aandacht voor de geschiedenis van dit vraagstuk en een vertaling van het, nog steeds zeer actuele, essay 'Of Suicide' ('Over zelfdoding') van de Schotse filosoof David Hume (1711-1776).

Schuld en Schaamte

Ido Weijers • Schuld en Schaamte
een pedagogisch perspectief op het jeugdstrafrecht

Dit boek is het resultaat van vier jaar onderzoek naar de pedagogische grondslagen van het jeugdstrafrecht. Kern van het verhaal is dat vanuit een pedagogisch perspectief alles draait om het aanspreken van de jongere op moreel besef.


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)