overzicht van boeken over ethiek en moraal

Thomas a Kempis

Thomas a Kempis • Thomas a Kempis
zijn mooiste citaten

Rust vinden in de navolging van Christus. Thomas à Kempis mediteerde en schreef erover. Dat leverde onvergetelijke spreuken op en een onnavolgbaar geschrift over de navolging van Christus, dat na de Bijbel het meest is vertaald. Thomas’ verstilde religiositeit leert je luisteren.

nog geen cover beschikbaar

Hans Achterhuis • Arbeid een eigenaardig medicijn

Een klassieker over arbeid en de mens

Mijn dinsdagen met Morrie

Mitch Albom • Mijn dinsdagen met Morrie
Een oude man, een jonge man, en de lessen van het leven

Voor Mitch Albom was Morrie Schwartz iemand die hem inspireerde, raad gaf en op weg hielp in het leven. Bij Schwartz’ afscheid van de universiteit zei Albom: ‘We houden contact.’ Maar daar kwam weinig van. Tot Albom Morrie Schwartz twintig jaar later terugzag in een televisieprogramma en vernam dat hij niet lang meer te leven had.

Waardenloze gesprekken

Martin T. Appelo • Waardenloze gesprekken
Socratisch motiveren in de praktijk

Twee jaar na het succesvolle Socratisch Motiveren, waarvan duizenden exemplaren zijn verkocht, verschijnt nu het tweede deel met praktijkvoorbeelden en verdieping.

Totalitarisme

Hannah Arendt • Totalitarisme
Gevolgd door Het verval van de nationale staat en het einde van de rechten van de mens

The Origins of Totalitarianism is de eerste grote studie na de Tweede Wereldoorlog, waarin oorsprong en dynamiek van het nazisme en het sovjet-communisme centraal staan. Het derde deel van deze studie, Totalitarianism, is het meest actuele en vormt de basis voor deze Nederlandse editie.

Eichmann in Jeruzalem

Hannah Arendt • Eichmann in Jeruzalem
De banaliteit van het kwaad

In 1960 werd de voormalige Nazi-leider Adolf Eichmann in Argentinië, waar hij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een anoniem bestaan had geleid, gekidnapt en naar Israël gesmokkeld. Daar stond hij in 1961 terecht wegens 'misdaden tegen de menselijkheid'.

De menselijke conditie

Hannah Arendt • De menselijke conditie

De menselijke conditie is het hoofdwerk van Hannah Arendt. Zij geeft in dit boek een originele analyse van de vita activa van de mens, van de drie fundamentele menselijke activiteiten.

Eichmann in Jerusalem

Hannah Arendt • Eichmann in Jerusalem
A Report on the Banality of Evil

Hannah Arendt's authoritative and controversial report on the trial of German Nazi leader Adolf Eichmann first appeared as a series of articles in the New Yorker in 1963. This revised edition of Eichmann in Jerusalem contains further factual material that came to light after the trial, as well as Arendt's postscript commenting on the controversy that arose over her book.

Verantwoordelijkheid en oordeel

Hannah Arendt • Verantwoordelijkheid en oordeel

Met Eichmann in Jerusalem schreef Hannah Arendt het belangrijkste, meest controversiële en minst begrepen boek uit de twintigste eeuw over het probleem van het kwaad. Daarom is de publicatie van Verantwoordelijkheid en oordeel een bijzonder welkome gebeurtenis.

Joodse essays

Hannah Arendt • Joodse essays
samengesteld door Jerome Kohn & Ron H. Feldman

Hannah Arendts joodse geschriften bestrijken een periode van meer dan dertig jaar. Deze essays, waarvan een groot aantal niet eerder is gepubliceerd, schetsen Arendts leven en denken en laten zien dat haar ervaringen als joodse de grondslag vormden van haar denken.

The Human Condition

Hannah Arendt • The Human Condition

In this text, Hannah Arendt considers humankind from the perspective of the actions of which it is capable. The problems are identified as diminishing human agency and political freedom - the paradox that as human powers increase through technological and humanistic inquiry, we are less equipped to control the consequences of our actions. This edition contains an expanded index and an introduction that analyzes the text's argument and its present relevance.

Over revolutie

Hannah Arendt • Over revolutie

In Over revolutie, voor het eerst verschenen in 1963, bekritiseert Hannah Arendt de twee belangrijkste ideeën over moderne revoluties: de opvatting dat ze tot individuele vrijheid en inperking van de staatsmacht leiden, en de notie dat ze ontstaan door sociale misstanden en een ongelijke verdeling van eigendommen.

Over geweld

Hannah Arendt • Over geweld

In Over geweld gaat Hannah Arendt in op het verschil tussen geweld door de staat en dat veroorzaakt door extremistische groeperingen of individuen.

Eichmann in Jeruzalem

Hannah Arendt • Eichmann in Jeruzalem
de banaliteit van het kwaad

In 1960 werd de voormalig nazileider Adolf Eichmann in Argentinië, waar hij sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een anoniem bestaan had geleid, gekidnapt en naar Israël gesmokkeld. Daar stond hij in 1961 terecht voor 'misdaden tegen de menselijkheid'.

Ethica

Aristoteles • Ethica

De Ethica Nicomachea is een van de meest toegankelijke teksten van Aristoteles. Het is ook een belangrijk werk, want het is de eerste systematische uiteenzetting over ethiek in de westerse wijsbegeerte. Bovendien staat het werk aan de oorsprong van een bepaalde wijsgerige reflectie, de zogenaamde 'geluksethiek'. Het werk heeft een diepgaande en blijvende invloed uitgeoefend. Het heeft gangbare opvattingen over ethiek helpen vormen. Wie de Ethica ter hand neemt, zal vertrouwde begrippen en problemen ontmoeten.

Ethica Nicomachea

Aristoteles • Ethica Nicomachea

De 'Ethica Nicomachea' van Aristoteles behoort zonder twijfel tot de allerbelangrijkste filosofische werken. Centraal in de Ethica Nicomachea staat de vraag hoe de mens een gelukkig en geslaagd leven kan realiseren. Vanuit deze vraagstelling maakt Aristoteles een diepgaande en scherpe analyse van het menselijk gedrag, het menselijk karakter en zijn intellectuele vermogens. Met een groot psychologisch inzicht bespreekt hij de goede en slechte eigenschappen van de mens, de emoties en de fundamentele waarden in het menselijk leven, zoals verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en vriendschap.

Superioriteit van de ethiek

Paul Audi • Superioriteit van de ethiek
Van Schopenhauer tot Wittgenstein

In november 1931 noteerde Wittgenstein in zijn dagboek: 'Aan de wanhoop komt geen eind en zelfmoord maakt er geen einde aan, tenzij je aan de wanhoop een eind maakt door je krachten bijeen te rapen'. In deze notitie is een spoor van Schopenhauer terug te vinden - de zinloosheid van zelfmoord, en van Kierkegaard - de eindeloze wanhoop. Je krachten bijeenrapen, 'jezelf hernemen', dat zou de oorsprong en doel van het ethisch handelen kunnen zijn.

Augustinus

Augustinus • Augustinus
zijn mooiste citaten

Niemand welsprekender dan de prediker Augustinus, niemand diepzinniger dan deze denker. In zijn kernachtige uitspraken glanst de vroomheid en schittert het vernuft. Onvergetelijk zijn de woorden van deze moderne mens, al leefde hij dan ook 1600 jaar geleden.

Liegen en leugens

Aurelius Augustinus • Liegen en leugens
de mendacio & contra mendacium

Mag je liegen? Grove, schadelijke leugens zijn verkeerd en verwerpelijk, dat is duidelijk. Maar het bekende leugentje om bestwil? Of een leugen waarmee je een mensenleven redt? In twee afzonderlijke traktaten gaat Augustinus van Hippo (354-430) in op deze belangwekkende morele vragen.

Belijdenissen

Aurelius Augustinus • Belijdenissen
(Confessiones)

De Belijdenissen van Augustinus (354-430) worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op vandaag. Als Augustinus een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hij laat zich kennen als een zoekende mens en gelovige. In de Belijdenissen roept hij zijn lezers op om zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.

Ethiek

Alain Badiou • Ethiek
essay over het bewustzijn van het kwaad

Met de vertaling van De ethiek van Alain Badiou is nu een belangrijk en controversieel denker voor Nederland toegankelijk. Badiou pleit tegen de mensenrechten, maar voor de mens.

Aristoteles

Jonathan Barnes • Aristoteles

Aristoteles (384-322 v.Chr.) behoort tot de intellectuele reuzen van de Oudheid.

Altijd vandaag

Inez de Beaufort en Frans Meulenberg • Altijd vandaag
Dementie in de literatuur

'Mijn hele generatie heeft zijn ouders Hersenschimmen van Bernlef cadeau gegeven, in de hoop hun ontgeestelijking te bezweren, maar mijn moeder was vergeten dat zij het had gelezen,' schrijft Kees van Kooten in het boekje dat hij over de laatste jaren van zijn moeder maakte.

De kwestie

Inez de Beaufort, Medard Hilhorst & Sofie Vandamme • De kwestie
praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg

Het werd tijd voor een nieuw ethiekboek voor de gezondheidszorg, vond de redactie. De vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg zijn niet alleen zeer uiteenlopend en complex, maar ook aan verandering onderhevig. Het ethisch denken erover verandert mee (of niet soms?); zelfbepaling rond het levenseinde, embryogebruik bij kinderwens, het aanbod van zelftests en body checks binnen en buiten de zorg... Wat moet je daarvan vinden?

Kwetsbare kinderen: een ethische zorg

Inez de Beaufort, Suzanne van de Vathorst & Frans Hazebroek • Kwetsbare kinderen: een ethische zorg
casus en commentaren

Kwetsbare kinderen staan centraal in dit boek waarin 45 uit de zorg gegrepen casussen worden becommentarieerd door filosofen, ethici, artsen, verpleegkundigen en juristen. De auteurs menen niet de ethische wijsheid in pacht te hebben, maar denken mee met de lezers en degenen die in de praktijk van de zorg ethische beslissingen over en met kinderen moeten nemen.

Over moed

Herman Beck & Karl-Wilhelm Merks (red.) • Over moed
De deugd van grenservaring en grensoverschrijding

Moed lijkt een eigenschap die vandaag de dag wat op de achtergrond is geraakt. We hechten meer waarde aan technische 'know how' dan aan moed. We vertrouwen meer op het berekenbare en beheersbare.

Denken over geld en waarde

Karim Benammar • Denken over geld en waarde
23 sleutelteksten

Waar komt geld vandaan en hoe wordt waarde gecreëerd? Welke morele waarden staan aan de basis van ons kapitalistische systeem? Waarom zijn er recessies? En maakt geld of economische groei gelukkig? Hoewel iedereen dagelijks met geld in aanraking komt zijn dit lastig te beantwoorden vragen, en begrijpen maar weinigen hoe de economie eigenlijk werkt.

De tragedie

Jan Hendrik van den Berg • De tragedie
Een metabletisch onderzoek

Een tragedie is een toneelstuk met slechte afloop. Niet zelden wordt in de tragedie de rechtvaardige gestraft, of zelfs gedood, terwijl de onrechtvaardige vrijuit gaat.

nog geen cover beschikbaar

Carolien van Bergen • Verlangen naar onsterfelijkheid

Hoe modern is het verlangen naar onsterfelijkheid nog? De kloof tussen wetenschap en religie is breed. De ziel is volgens velen te reduceren tot een verzameling hersenprocessen. Het idee van een hemel spreekt steeds minder aan. Daarmee lijkt onsterfelijkheid een ouderwets idee. Niets is minder waar.

Het handwerk van de vrijheid

Peter Bieri • Het handwerk van de vrijheid
Over de ontdekking van de eigen wil

Wat betekent het voor een mens om vrij te zijn? Hoe vrij is onze wil? Betekent het dat we onvrij zijn wanneer onze levensgeschiedenis met alle daarbij behorende toevalligheden onze wil bepaalt? Van welke vrijheid gaan wij uit als wij anderen moreel beoordelen? En waarom is onze wilsvrijheid zo belangrijk?

Een lange leegte

Hans Blokland • Een lange leegte
Over maatschappelijk onbehagen, politieke competentie en het plannen van een toekomst

Wat zijn de uitingen en de oorzaken van het sociale en politieke onbehagen in onze westerse democratieën? Wat zijn de politieke mogelijkheden om dit onbehagen te verminderen? Wat zijn de kernwaarden van onze samenleving, welke krachten en ideeën vormen hiervoor een bedreiging en hoe kunnen deze worden bestreden?

Gegeven

Theo de Boer en Angela Roothaan • Gegeven
Ethische essays over het leven als gave

De huidige westerse cultuur wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op de menselijke autonomie, het vermogen en de opdracht je eigen leven zelf vorm te geven. Toch ervaren mensen dat zij juist op essentiële momenten geen of nauwelijks invloed hebben op hun leven. Je bestaan, je sterfelijkheid, je afhankelijkheid van de ander (met hoofd- of kleine letter) - het zijn aspecten van het menselijk leven die een streep lijken te trekken door de autonomiegedachte: het leven is gegeven.

nog geen cover beschikbaar

Frits Bolkestein en anderen • Brieven aan Erasmus

In oktober 2001 verscheen bij Uitgeverij Boom Erasmus: Een portret in brieven. Negen schrijvers, politici en filosofen van nu reageerden met een fictieve antwoordbrief. Deze originele en kleurrijke pogingen om Erasmus vanuit onze tijd toe te spreken zijn in dit boekje gebundeld.

Aanzetten voor een ethiek

Dietrich Bonhoeffer • Aanzetten voor een ethiek

...

365 x Bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer • 365 x Bonhoeffer
zijn mooiste citaten

Bonhoeffer bracht in het nazitijdperk in praktijk wat hij beleed en betaalde daarvoor met zijn leven. Maar hij leeft voort in zijn geschriften. Bonhoeffer wordt wel beschouwd als de grootste theoloog uit de twintigste eeuw.

25 eeuwen oosterse filosofie

Jan Bor & Karel van der Leeuw (red.) • 25 eeuwen oosterse filosofie

In dit overzicht van de Oosterse filosofie komen achtereenvolgens de Indische, Tibetaanse, Chinese, Japanse en islamitische filosofie aan de orde. Uitvoerig worden de historische context en het specifieke karakter van elke filosofie belicht.

Het geweld van laatste woorden

Paulus van Bortel • Het geweld van laatste woorden
Filosofie in de marge van de gezondheidsethiek

De gezondheidsethiek kampt met een interne filosofische strijd die in de marge ervan wordt gevoerd. Deze 'familieruzie' handelt over haar status en staat bekend als de discussie tussen de 'smalle' en de 'brede' moraal:

Een kwestie van beheersing

Bram Bos • Een kwestie van beheersing
Over de rol van planten, dieren en mensen in technologische systemen

De orde die een technologisch systeem kenmerkt kan op structureel verschillende manieren gerealiseerd worden. Niet alleen techniek schept orde. Ook levende wezens - of het nu om planten, insecten, varkens of mensen gaat - scheppen orde in hun omgeving, maar doen dat op een geheel eigen manier, op grond van hun eigen agenda.

Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving

Hans Boutellier & Ronald van Steden • Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving

Veiligheid is een centrale conditie voor menselijk samenleven. Dat lijkt tegenwoordig meer dan ooit het geval: veiligheid is steeds meer de noemer waaronder de maatschappij zich organiseert. Dat kan allerlei kanten op: van gated communities tot burgerinitiatieven en van een controlestaat tot een open samenleving. Dit boek gaat dan ook over orde, controle, politie, toezicht en veiligheidsnetwerken. Maar ook over vertrouwen, sociale cohesie en burgerparticipatie.

De vertroosting van de filosofie

Ancius Boëthius • De vertroosting van de filosofie

Ancius Manlius Torquatus Severinus Boëthius (480-526) schreef De vertroosting van de filosofie (De consolatione philosophiae) in de kerkers in Pavia, in afwachting van de uitvoering van het doodvonnis wegens hoogverraad dat over hemwas uitgesproken. In de vijf boeken die het werk telt, behandelt hij belangwekkende filosofische kwesties als de rol van de fortuin, de mogelijkheid van het Godsbewijs en het probleem van de vrije wil.

De actualiteit van het geweten

Chrisjan Bremmers, Machiel Karskens, Frans Vosman, Joos van Vugt, Bas Levering en Peter Verbaan • De actualiteit van het geweten

Filosofen, theologen en historici buigen zich over de vraag naar de actuele betekenis van het geweten, zowel in de filosofische en theologische theorievorming als in de maatschappelijke praktijk.

Van waarheid naar veiligheid

Gabriël van den Brink • Van waarheid naar veiligheid
Twee lessen voor een door angst bevangen burgerij

Veiligheid is vandaag de dag een allesoverheersend thema. Dat komt niet alleen doordat we met nieuwe gevaren worden geconfronteerd, maar ook en vooral omdat het ons aan innerlijke zekerheden ontbreekt. De auteur: 'Ik zou het toejuichen als de elite opnieuw een groot verhaal vertelt.'

Gij zult gelukkig zijn!

Pascal Bruckner • Gij zult gelukkig zijn!

Is het geluk een doel om na te streven en te verwezenlijken, of is het iets dat ons overkomt en waar we geen greep op hebben? De Franse filosoof en romancier Pascal Bruckner maakte onlangs veel ophef met zijn stelling dat in onze cultuur geluk is gedegradeerd tot bevrediging. Een boek dat uitblinkt in eenvoud en helderheid en ons van vanzelfsprekendheden berooft.

From Stevin to Spinoza

Wiep van Bunge • From Stevin to Spinoza
An Essay on Philosophy in the Seventeenth-Century Dutch Republic

Several schools of thought that are an essential part of early modern philosophy are presented in this work.

nog geen cover beschikbaar

Gerard Burger • Ongeschreven wet
Een zoektocht naar moraal

Onder de noemer van Normen en Waarden bloeit de belangstelling voor moraal. Politici, columnisten, ingezonden-brievenschrijvers, iedereen doet mee. Ineens mag moraal. Sinds de wisseling van de wacht in 2002. Of is 'fatsoen moet je doen' ook maar een mode? Krijgen cynisme en pessimisme straks toch weer de overhand?

De sacraliteit van leven en dood

A. Burms & H. de Dijn • De sacraliteit van leven en dood
Naar een brede bio-ethiek

In ethische discussies domineert vandaag vooral het principe van de zelfbeschikking, hét idool van onze tijd. Daarbij wordt het leven beschouwd als was het een instrument dat ondergeschikt blijft aan de wensen van het ik. Een louter instrumentele verhouding tot het leven en tot het eigen lichaam miskent echter de onherleidbare gegevenheid van elk leven en het onherroepelijke van elke dood. Daardoor hebben leven en dood een soort sacraal karakter dat in alle culturen wordt erkend en uitgedrukt, maar waarvan het besef vandaag in onze cultuur wordt verdonkeremaand en onder druk staat.

Evolution and Ethics

Philip Clayton & Jeffrey Schloss (eds.) • Evolution and Ethics
Human Morality in Biological & Religious Perspective

Christians frequently resist evolutionary theory, believing it to be incompatible with the core values of their tradition. But what exactly are the tensions between evolution and religious faith in the area of human morality? Evolution and Ethics examines the burning questions of human morality from the standpoint of Christian thought and contemporary biology, asking where the two perspectives diverge and where they may complement one another.

101 ethische dilemma's

Martin Cohen • 101 ethische dilemma's

Waarden en normen, goed en kwaad, het leven lijkt soms zo simpel. In 101 Ethische dilemma's laat Martin Cohen zien dat het zo eenvoudig niet is. Cohen zet de lezer telkens weer voor het blok met scherp geformuleerde dilemma's. Daarbij heeft hij het uitzonderlijke talent om klassieke dilemma's in een moderne context te plaatsen - en dan blijkt dat ze nog niets van hun aantrekkingskracht hebben verloren.

Kleine verhandeling over de grote deugden

Andre Comte Sponville • Kleine verhandeling over de grote deugden

De jaren negentig van de twintigste eeuw luidden de terugkeer in van begrippen als normen, waarden en deugden. Nog steeds staan in de krant met grote regelmaat artikelen en discussies over morele zaken en de politieke partijen hebben normen en waarden hoog in het vaandel. Maar waren deze begrippen ooit wel echt verdwenen?

Filosofie

André Comte-Sponville • Filosofie
Een kennismaking

Dit boek gaat over de grote vragen die mensen overal en altijd hebben bezighouden: Hoe moeten we leven? Wat heet goed? Wat is waarheid? Hoever reikt onze kennis? Is er een God? Wat heet liefde? Het zijn vragen die vanouds vooral in de filosofie werden gesteld en uitgewerkt, maar in feite in het leven van ieder mens, filosoof of niet, min of meer frequent opdoemen.

Over de vooruitgang van de menselijke geest

Nicolas de Condorcet • Over de vooruitgang van de menselijke geest

In de schaduw van de guillotine beleed de markies van Condorcet (1743-1794), wiskundige, filosoof, eerst aanhanger, later criticus en tenslotte slachtoffer van de Franse Revolutie, zijn geloof in de menselijke rede.

Meesters en discipelen

Paul Cortois & Walter van Herck (red.) • Meesters en discipelen
Reflecties op een vergeten relatie

Een van de belangrijkste relaties die een mens kan hebben, is een relatie waarin hij iets van een ander leert. Dat kan gebeuren in een geformaliseerde context van instructie, maar ook gewoon door menselijke nabijheid, imitatie en volgzaamheid. Deze relatie staat in onze cultuur onder zware druk.

The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy

Edward Craig • The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy

The Shorter REP presents the very best of the acclaimed ten volume Routledge Encyclopedia of Philosophy in a single volume. It makes a selection of the most important entries available for the first time and covers all you need to know about philosophy, from Aristotle to Wittgenstein and animals and ethics to scientific method.

Van gedachten wisselen

Richard de Brabander • Van gedachten wisselen
filosofie en ethiek voor sociale beroepen

Als werker in een van de sociale beroepen word je bijna dagelijks geconfronteerd met vragen die een filosofisch karakter hebben: Zijn drugsgebruikers verantwoordelijk voor hun verslaving? Is een gedwongen opname menswaardiger dan het respecteren van de zelfbeschikking van een psychiatrisch patiënt? Moeten hangjongeren keihard worden aangepakt?

Spinoza

Herman de Dijn • Spinoza
De doornen en de roos

Spinoza's embleem, een roos met een doorn, is er een dat in verschillende opzichten op zijn filosofie van toepassing is.

Filosofie in beeld

Margriet de Heer • Filosofie in beeld

Denken, wat is dat eigenlijk…? En hoe onderscheidt dat Denken ons van (andere) dieren?

Ethiek onderweg

C.G. de Kruijff • Ethiek onderweg
acht adviezen

Welke bronnen staan ons ter beschikking op onze
levensreis? Welke keuzes maken we? Dit vademecum
biedt persoonlijke oriëntatie en is geschikt voor
gebruik in groepen en onderwijs.

Canon van de filosofie

Daan de Neef • Canon van de filosofie
De 100 beste filosofieboeken aller tijden

De honderd belangrijkste filosofieboeken allertijden staan in dit boek op een rij. Ruim veertig hoogleraren filosofie uit Nederland en Vlaanderen maakten de selectie. Op verzoek van Filosofie Magazine kozen zij boeken met eeuwigheidswaarde; boeken die ook ons bestaan verhelderen en die het tot denken aanzetten. Uiteraard ontbreken de werken van Aristoteles, Plato en Kant niet. Maar ook werken van hedendaagse denkers als Peter Sloterdijk en Donna Haraway hebben de ´ijzeren lijst´ van beste boeken gehaald.

Ethica

Benedictus de Spinoza • Ethica

Benedictus de Spinoza (1632-1677) is zonder twijfel de bekendste wijsgeer van Nederlandse bodem en behoort tot het selecte gezelschap van klassieke filosofen die gezichtsbepalend worden geacht voor de geschiedenis van het westerse denken.

Toewijding

Jacques de Visscher • Toewijding
Voorbij autonomie en zelfbeschikking

Als moderne mensen zijn wij ontvoogd en vrij - vrij, omdat we ons hebben bevrijd van wat ons van onszelf vervreemdt en van wat onze mogelijkheden inperkt. We hebben recht op eigen keuzes en eigen meningen, we willen vooral de zelfstandigheid waarmaken waartoe we zijn opgevoed.

Spinoza

Gilles Deleuze • Spinoza
Practical Philosophy

Not only is this a great companion to the Ethics, but I would go as far as to recommend this as the only companion that one use when first tackling the Ethics. Working through the different concepts of the Ethics and working out how they form an interrelated system on one's own is crucial to really understanding Spinoza, and the process, in a way, is itself a demonstration of his thought.

Expressionism in Philosophy

Gilles Deleuze • Expressionism in Philosophy
Spinoza

Expressionism in Philosophy is both a pivotal reading of Spinoza's work and also a crucial text within the development of Deleuze's own thought.

Jew, Nomad or Pariah

Hans Derks • Jew, Nomad or Pariah
Studies on Hannah Arendt's choice

The political philosopher Hannah Arendt is well known as a student of state terrorism, the police state, Zionism, or the use of the Holocaust as state propaganda. However, she also defined along with Max Weber the ‘Jew as pariah’ at the time Theodor Adorno situated ‘Jews as Secret Gypsies’ in world history. In his new book, therefore, the historian and sociologist Hans Derks presents the main aspects of a ‘Jewish Question’ in combination with a ‘Nomadic Question’, guided by the works of Hannah Arendt.

Negotiations

Jacques Derrida, Elizabeth Rottenberg, Mieke Bal (Editor), Elizabeth Rottenberg (Editor), Hent de Vries (Editor) • Negotiations
Interventions and Interviews, 1971-2001

This collection of essays and interviews, encompasses the political and ethical thinking of Jacques Derrida over thirty years. Passionate, rigorous, beautifully argued, wide-ranging, the texts shed an entirely new light on his work.

Brief over de liefde

Descartes • Brief over de liefde

René Descartes (1596-1650) wordt algemeen beschouwd als de vader van de moderne filosofie. Minder bekend is zijn theorie van de passies, die weliswaar sedert eeuwen het meest invloedrijk is geweest. Het belang dat Descartes aan de passies toekent is onverwacht groot. Van alle passies is de liefde de hoogste en belangrijkste hartstocht.

De verleiding van de ethiek

I. Devisch & G. Verschraegen (red.) • De verleiding van de ethiek
Over de plaats van morele argumenten in de huidige maatschappij

De ethiek is bezig zich te verplaatsen naar de wereld van iedereen. Was ethiek vroeger vooral een academisch specialisme en een abstracte aangelegenheid, vandaag speelt ze ook een belangrijke rol in het publieke debat. Dat lokte tot nu toe weinig commentaar uit. Toch kunnen er vragen worden gesteld bij de toenemende invloed van de ethiek in het publieke debat. Dit boek brengt die vragen in stelling.

De uitgelezen Spinoza

Herman de Dijn • De uitgelezen Spinoza

De reeks Uitgelezen filosofen biedt een grondige kennismaking met belangrijke filosofen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte en laat zien op welke punten hun denken nog altijd betekenis heeft voor de huidige tijd.

Tegen de onverschilligheid

Joep Dohmen • Tegen de onverschilligheid
Pleidooi voor een moderne levenskunst

Zijn wij nog wel in staat om zelfstandig richting te geven aan ons leven? Lukt het ons om zelf te bepalen wat een goed leven is? De afgelopen decennia hebben we ons weten te bevrijden van autoriteiten en oude dogma's, maar daarmee zijn we ook een hoop zekerheden kwijtgeraakt waarop we vroeger konden bouwen. De prijs die we daarvoor betalen is die van de onverschilligheid. Uiteindelijk zwichten we voor de verleiding dat het niet echt uitmaakt wat we doen - zolang we het maar 'zelf' mogen blijven doen.

Brief aan een middelmatige man

Joep Dohmen • Brief aan een middelmatige man
Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal

Enige tijd geleden verscheen in de Volkskrant een brief van een man wiens leven in het teken van de middelmaat stond. Hij had altijd wel meer willen doen om zijn talenten te ontwikkelen, maar het kwam er nooit van. Nu, op zijn vijftigste, kijkt hij terug op een kleurloos leven – en vraagt zich af of hij daar niet gewoon tevreden mee moet zijn. In Brief aan een middelmatige man geeft Joep Dohmen hem een antwoord.

Het leven als kunstwerk

Joep Dohmen • Het leven als kunstwerk
Essay van de Maand van de Filosofie 2008

Waarom zou niet ieder van zijn leven een kunstwerk maken?' Deze vraag van Foucault inspireert Joep Dohmen tot een hartstochtelijk pleidooi voor een stijlvol, waarachtig leven.
Hij bindt de strijd aan met het paternalisme van links en rechts, met de moraal van vrijheid-blijheid die al een halve eeuw onze harten en hoofden bezet houdt, met dominante levenshoudingen zoals onverschilligheid, cynisme, sentimentalisme en fundamentalisme.

Grenzen aan wildheid

Martin Drenthen • Grenzen aan wildheid
Wildernisverlangen en de betekenis van Nietzsches moraalkritiek voor de actuele milieu-ethiek

In dit onderzoek wordt een analyse gemaakt van deze problematische verhouding tussen natuur en moraal in Nietzsches werk en wordt gevraagd in hoeverre zijn filosofie ons kan helpen om de problematische verhouding tussen natuur en moraal in het actuele milieuethische debat te verhelderen. Wat betekent Nietzsches moraalkritiek voor de actuele milieu-ethiek?

Ethiek van de wetenschapscommunicatie

Martin Drenthen, Jaap Willems en Hub Zwart (Red.) • Ethiek van de wetenschapscommunicatie

Nieuwe visies, producten en technieken hebben vaak een grote invloed op het leven van veel mensen. Communicatie over innovaties in wetenschap en technologie wordt in de huidige samenleving steeds belangrijker, omdat de kenniskloof die de samenleving verdeelt in weters versus niet-weters groter wordt. Wetenschaps- en techniekcommunicatie is een van die manieren om die kloof te verkleinen.

50 inzichten filosofie

Ben Dupré • 50 inzichten filosofie
Onmisbare basiskennis

50 inzichten filosofie is de perfecte introductie tot de filosofie. In vijftig heldere en toegankelijke essays komen de belangrijkste filosofische inzichten van de laatste 2500 jaar aan de orde. De cruciale filosofische begrippen, gedachte-experimenten en principes worden op een toegankelijke wijze uitgelegd. Het boek legt uit wat we kunnen weten over kennis, bewustzijn, identiteit, ethiek, geloof, taal, betekenis en esthetica.

Praktijkboek militaire ethiek

J.M. Ambaum e.a., Désirée Verweij, Fred van Iersel, Th. A. van Baarda • Praktijkboek militaire ethiek
ethische vraagstukken, morele vorming, dilemmatraining

Het Praktijkboek Militaire Ethiek is een vervolg op het boek Militaire Ethiek, morele dilemma's van militairen in theorie en praktijk, dat in de wandeling het 'Basisboek' genoemd wordt. Waar het Basisboek het accent legt op de wetenschappelijke fundering van militaire ethiek, gaat het in het Praktijkboek om de concrete toepassing.

Brief over het geluk

Epicurus • Brief over het geluk

Door de eeuwen heen is de filosofie van Epicurus (341-270 vC) afgeschilderd als de religie van het zinnelijk genot. De Tuin van Epicurus was de plek waar vrienden, vrouwen en slaven zich onbelemmerd overgaven aan de bevrediging van hun lusten.

Over de natuur en het geluk

Epicurus • Over de natuur en het geluk

Over de natuur het het geluk bevat alle bekende geschriften van de Griekse filosoof Epicurus (341-270 vC).

Lof en blaam

Desiderius Erasmus • Lof en blaam

Het tweede deel van de zevendelige Erasmusbibliotheek bevat zijn beroemde loven,waaronder uiteraard de Lof der Zotheid, maar ook de scherpe satire op paus Julius II: Julius buiten de hemelpoort.

Dit is Lyotard

Erno Eskens (samenstelling) • Dit is Lyotard
Zijn belangrijkste geschriften

De beroemde Franse filosoof Jean-François Lyotard (1924-1998) is vooral bekend als bedenker van de term 'postmoderniteit: Zelf heeft hij dat woord nooit willen gebruiken. Maar wat zegt Lyotard dan wel, wat is zijn gedachtegoed? Voor dit boek werden zijn belangrijkste geschriften geselecteerd.

Transcendentie en inscriptie

Eddo Evink • Transcendentie en inscriptie
Jacques Derrida en de hubris van de metafysica

Van oudsher zoekt de metafysica naar een allesomvattende visie op het bestaan, naar de fundamenten van het ware en het goede. In de loop van de moderne tijd is er in de filosofie steeds meer kritiek geuit op dit streven: is de mens niet te eindig en te historisch bepaald om zo hoog te kunnen reiken? Doet de metafysica niet denken aan de hubris (overmoed) van Icarus die naar de zon wilde vliegen en in zee stortte?

Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek

M. Februari • Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek

Dit boek is een combinatie van een roman en een theoretisch werk. Het romandeel is geschreven door de nachtelijke afsplitsing van de auteur, de schrijver M. Februari, het theoretische deel door de wakkere filosoof Marjolijn Drenth. Het is een meervoudig boek, waarin inzichten uit literatuur, ethiek en economie samenkomen.

Een stem van de overkant

Alain Finkielkraut • Een stem van de overkant

Het verleden spreekt tot het heden. Het richt zich tot ons. Het roept ons. Het stelt eisen. Maar hoe moeten wij reageren? Hoe moeten we het verleden tegemoettreden? Hoe onderscheiden wij, geobsedeerd als wij zijn door de duistere jaren, oprechte van geïnstrumentaliseerde waakzaamheid?

De wijsheid van de liefde

Alain Finkielkraut • De wijsheid van de liefde

In De wijsheid van de liefde overdenkt Alain Finkielkraut de relatie tot de medemens in navolging van zijn leermeester Emmanuel Levinas (1906-1995). Deze relatie wordt niet bepaald door strijd, zoals de existentialisten meenden; evenmin door idyllische roes, zoals de romantici dachten, maar door zorg voor de Ander, aldus Levinas. Onttrekken we ons aan die zorg, dan verzinkt ons bestaan in leugenachtigheid. Finkielkraut past deze stellingname toe op het heden.

De moed tot waarheid

Michel Foucault • De moed tot waarheid

'Nu, luister, ik had u dingen willen zeggen over het algemene kader van deze analyses. Maar nu het is te laat.' Op deze tragische wijze eindigt De moed tot waarheid, de transcriptie van de laatste collegereeks die Foucault gaf aan het fameuze Collège de France. De grote filosoof weet dat hij op korte termijn zal overlijden. Deze laatste colleges vormen zijn intellectuele testament.

De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken

René Gabriëls • De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken

Elke eeuw heeft zijn filosofische hoogtepunten, zo ook de twintigste eeuw. Filosoof René Gabriëls stelde een lijst samen van de veertien belangrijkste boeken op het gebied van de filosofie van de afgelopen eeuw. Vervolgens nodigde hij een keur aan vakfilosofen in Nederland en Vlaanderen uit om over elk boek een essay te schrijven.

De kleine filosoof

Alison Gopnik • De kleine filosoof
Wat het kinderbrein ons vertelt over waarheid, liefde en de zin van het leven

Hoe ervaren baby's de wereld? Voelt een tweejarige al empathie? Waarom gelooft een driejarig meisje rotsvast in een verzonnen vriendje? Door te begrijpen hoe baby's en jonge kinderen denken, krijgen we nieuwe antwoorden op fundamentele vragen over bewustzijn, identiteit, liefde, moraal en de zin van het leven.

De gelukkigste illusies

Ger Groot • De gelukkigste illusies
Over kwaad en verlossing

Mensen zijn redelijke en uitgewogen wezens - als hun gemoed ernaar staat. Op de heftigste ogenblikken van hun leven nemen heel andere beweegredenen de overhand. In De gelukkigste illusies peilt Ger Groot een aantal van die duistere momenten en motieven.

Het Parijse licht

Ger Groot • Het Parijse licht
De Franse filosofie van de twintigste eeuw

Franse filosofen hebben gedurende de twintigste eeuw een groot stempel gedrukt op de westerse cultuur. Ze deden dat niet alleen als academische denkers, maar ook als publieke figuren die de journalistiek en literatuur gebruikten om hun inzichten op een toegankelijke manier een brede verspreiding te geven. Jean-Paul Sartre was daar het bekendste voorbeeld van. Maar ook Albert Camus, Raymond Aron, Michel Foucault en de van oorsprong Bulgaarse Tzvetan Todorov wisten de geest van de tijd te verwoorden en vorm te geven.

Recht en politiek in een tijd van globalisering

J. Habermas • Recht en politiek in een tijd van globalisering

Wat betekenen de sterk toegenomen migratie in de wereld en de gestage totstandkoming van een wereldmaatschappij voor de manier waarop we onszelf en de ander zien? Wat zijn de gevolgen van deze globalisering voor ons begrip van politiek en voor de vorming van nationale en culturele identiteiten? Op welke manier kunnen we onze idealen van vrede, vrijheid en rechtvaardigheid op een duurzame manier realiseren in een wereld waarin we steeds meer afhankelijk van elkaar worden?

Dialectiek van de secularisering

Jürgen Habermas & Joseph Ratzinger • Dialectiek van de secularisering
Over rede en religie

Dit boek vormt de neerslag van het opzienbare debat tussen filosoof en socioloog Habermas en de theoloog en (toen nog toekomstige) paus Benedictus XVI. Een richtinggevende dialoog over de geestelijke situatie van onze tijd.

nog geen cover beschikbaar

Pierre Hadot • Lofrede op Socrates

Socrates leek een bemiddelaar tussen de norm van het ideale en de menselijke werkelijkheid. Niets daarvan. De figuur Socrates blijft misleidend, dubbelzinnig en verontrustend.

Oefeningen van de geest

Pierre Hadot • Oefeningen van de geest
Het antieke denken en de kunst van het leven

Wie ben ik? Wat wil ik? Wat voelt prettig? Wat kunnen anderen voor mij betekenen? Wat mag ik hopen? Wele aspecten van mijn leven kan ik beinvloeden en welke niet? Dit soort levensvragen stond centraal in de antieke filosofie, die bij uitstek een praktische filosofie was: wars van alle systeemdwang en logische scherpslijperij was filosofie iets wat je deed, een manier van leven.

Nietzsches weerklank in nazi-Duitsland

Jaap Hagen • Nietzsches weerklank in nazi-Duitsland

Hitler noemde Friedrich Nietzsche (1844-1900) de belangrijkste filosoof voor het nazisme. Nietzsche was weliswaar niet meer geheel 'modern', maar in de nieuwe behoeften van de tijd zou Alfred Rosenberg, de supervisor van de nazi-ideologie, moeten voorzien.

Het goede leven

M. van Hees & M. Verkerk (red.) • Het goede leven
Over oude en nieuwe waarden

Een toegankelijk boek dat aansluit bij de hernieuwde belangstelling voor levenskunst en de discussie over normen en waarden.

De filosofie van de objectieve geest

G.W.F. Hegel • De filosofie van de objectieve geest
Over recht, moraal en politiek

De essentie van recht is de verwerkelijking van de vrijheid. Wat daarvoor nodig is en hoe deze gestalte krijgt, is door Georg Hegel (1770-1831) uitvoerig neergelegd in zijn rechtsfilosofie.

Menslievende zorg

Annelies van Heijst • Menslievende zorg
Een ethische kijk op professionaliteit

Dit boek is een pleidooi voor een nieuwe invulling van de maatschappelijke activiteit die de laatste jaren als 'de zorg' wordt aangeduid. Verbetering wordt vaak gezocht in structuurverandering, maar Annelies van Heijst bepleit een omvorming van de zorgcultuur, het hele klimaat waarin het zorgen zich afspeelt.

Iemand zien staan

Annelies van Heijst • Iemand zien staan
zorgethiek over erkenning

Iemand zien staan is bestemd voor mensen met belangstelling voor zorgethiek, maar zonder tijd voor dikke pillen. Annelies van Heijst ordent haar gedachten over zorgethiek nu via het thema erkenning. Wat professionals, maar ook ontvangers van zorg en hun familie gemeen hebben is namelijk dat ze willen dat iemand hen ziet stáán. Niets is erger dan dat ze over je heen kijken of als een ding behandelen.

The Time Is Out of Joint

Agnes Heller • The Time Is Out of Joint
Shakespeare as Philosopher of History

The Time Is Out of Joint handles the Shakespearean oeuvre from a philosophical perspective, finding that Shakespeare's historical dramas reflect on issues and reveal puzzles which were taken up by philosophy proper only in the centuries following them.

De beroepsethiek van fysiotherapeuten en HBO-verpleegkundigen

Christopher Hermans • De beroepsethiek van fysiotherapeuten en HBO-verpleegkundigen

Een kwalitatief onderzoek naar morele gevoeligheid, waarden, moreel oordeelsvermogen en goede eigenschappen van beoefenaars in de gezondheidszorg.

We aaien ze, we haten ze, we eten ze

Hal Herzog • We aaien ze, we haten ze, we eten ze
Waarom logisch nadenken over dieren zo lastig is...

Waarom houden we wel van dode kip op ons bord, maar vinden we een hanengevecht wreed? Waarom worden de meeste vegetariërs op een gegeven moment toch weer vleeseters? En waarom stuit het ons tegen de borst om jonge katjes aan boa constrictors te voeren?

Christelijke vaderlanders

Annemarie Houkes • Christelijke vaderlanders
Godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie (1850-1900)

Het moderne maatschappelijke leven in Nederland is eerder geworteld in religie dan in politiek. Ook na de grondwetherziening van 1848, waarbij kerk en staat gescheiden werden, zorgde religie voor betrokkenheid bij maatschappelijke en politieke vraagstukken. Religie werd de motor achter de integratie van nieuwe groepen burgers in het openbare leven; zij richtten gezelligheidsverenigingen, kerkelijke kiesverenigingen, filantropische instellingen en politieke organisaties op waarmee zij hun eigen plaats opeisten in de samenleving.

Moralicide

Marli Huijer & Martijntje Smits • Moralicide
Nieuwe morele vocabulaires voor technologie

Mens en technologie zijn onafscheidelijk met elkaar op pad, zo heeft het wetenschaps- en techniekonderzoek van de laatste decennia overtuigend aangetoond. Niet alleen passen mensen technieken aan volgens nieuwe maatstaven, nieuwe technologie brengt andersom ook veranderingen teweeg in normen, verlangens en interactiepatronen, en zelfs in wat we als onvervreemdbaar en eigen aan mensen beschouwden, zoals het krijgen van kinderen of onze gebondenheid aan plaats en tijd in het contact met anderen.

Weerbarstig veranderen

R. Hundman • Weerbarstig veranderen
paradox van de vrijheid

Om over vrijheid te spreken en te schrijven zijn er aanleidingen te over: een moord op een politicus of cineast, het gevaar van terrorisme, toenemend alcoholgebruik en overlast in binnensteden, ernstige ontwrichtingen van gezinnen leidend tot kindermishandeling en moord en financiële crises in binnen- en buitenland.

Wat zou de wereld zijn zonder filosofie?

S. IJsseling & A. van Sevenant • Wat zou de wereld zijn zonder filosofie?
enige fragmenten en een gesprek

Kan de filosofie zich bevrijden van de leugen dat ze waarheid spreekt? Met deze knipoog naar de klassieke waarheidsopvatting, treden twee filosofen in dialoog over de act van het filosoferen. Filosofen zijn geen waarzeggers, geen profeten, maar denkers die stilstaan bij wat er zich in onze leefwereld afspeelt. Ze kiezen niet voor een snelle rit naar de aankomst, maar houden zich op bij wat aan de hardrijder voorbijgaat. Vertragen maakt inderdaad een belangrijk onderdeel uit van het filosoferen.

Christian Faith and the Problem of Evil

Peter van Inwagen (ed.) • Christian Faith and the Problem of Evil

The problem of evil has challenged religious minds and hearts throughout the ages. Just how can the presence of suffering, tragedy, and wrongdoing be squared with the all-powerful, all-loving God of faith? This book gathers some of the best, most meaningful recent reflections on the problem of evil, with contributions by shrewd thinkers in the areas of philosophy, theology, literature, linguistics, and sociology.

Een filosofie van emoties en verlangens

Frans Jacobs • Een filosofie van emoties en verlangens

De mens wordt door verlangens gedreven en door emoties aangedaan. Je talenten willen ontwikkelen is een verlangen. De meevallers en tegenvallers die je al doende tegenkomt, zorgen voor emoties. En tussen verlangens en emoties staat de deugd, die je leert omgaan met je emoties en je verlangens stuurt.

Burgers en barbaren

Thijs Jansen, Janne Nijman, Jan Willem Sap (redactie) • Burgers en barbaren
Over oorlog tussen recht en macht

Bundel opstellen eerder verschenen in Christen Democratische Verkenningen over de morele en juridische legitimatie van oorlog.

Inleiding in de filosofie

Karl Jaspers • Inleiding in de filosofie

‘Als filosofie de mens als mens aangaat, moet ze ook voor iedereen begrijpelijk kunnen worden. Niet de moeilijk te volgen ontwikkelingsgang van de filosofische systematiek, maar wel een aantal van haar grondgedachten moet ook beknopt kunnen worden weergegeven. Ik wilde iets van de filosofie voelbaar maken wat iedereen aangaat.’ Zo verantwoordt de Duitse existentiefilosoof Karl Jaspers waarom hij zich in 1950 liet verleiden tot een twaalftal radiovoordrachten over de vraag wat filosofie eigenlijk is.

Blijdschap als levenskunst

Alexandre Jollien • Blijdschap als levenskunst
een filosofische zoektocht naar geluk

Hoe kun je een vreugdevol leven leiden? Dat vertelt ons Alexandre Jollien (1976). Een opmerkelijk thema voor deze jonge Zwitserse filosoof, want hij kwam met een motorische stoornis ter wereld.

nog geen cover beschikbaar

Hans Jonas • Het principe verantwoordelijkheid
Een ethiek voor de technologische civilisatie

e wereldwijde problemen van de 21ste eeuwse mens vragen om een nieuwe benadering van ethiek. Dit, nu voor het eerst in het Nederlands vertaalde, filosofische meesterwerk legt hier een stevige basis voor.

Das Prinzip Verantwortung

Hans Jonas • Das Prinzip Verantwortung
Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation

Kein Buch eines Philosophen hat im 20. Jahrhundert in Deutschland eine derart schnelle und weite Verbreitung erfahren wie dieses. "Das Prinzip Verantwortung", in dem Jonas auf die Versöhnung zwischen Mensch und Natur setzt, ist ein Standardwerk zu den Herausforderungen unserer Zeit.

De drie Kritieken (set)

Immanuel Kant • De drie Kritieken (set)
(set)

In 2009 werd met het verschijnen van de Kritiek van het oordeelsvermogen een uitgeefproject zonder precedenten voltooid. De drie Kritieken van Immanuel Kant waren voor het eerst integraal leverbaar in een prachtige Nederlandse vertaling van Jabik Veenbaas en Willem Visser.

Die drei Kritiken

Immanuel Kant • Die drei Kritiken
Kritik der Urteilskraft; Kritik der praktischen Vernunft; Kritik der reinen Vernunft

Die Kritik der reinen Vernunft (1781) markiert die kopernikanische Wende in der Geschichte aller methodischen Ansätze zur theoretischen Grundlegung verbindlicher Erkenntnis. Nicht die Eigenschaften der Dinge, sondern die a priori (vor aller Erfahrung) gegebenen reinen Formen der Anschauung (Raum und Zeit) und die reinen Verstandesbegriffe (Kategorien) konstituieren die Einheit der Gegenstände im Bewußtsein.

Naar de eeuwige vrede

Immanuel Kant • Naar de eeuwige vrede

Naar de eeuwige vrede is de vertaling van het boek Zum ewigen Frieden van Kant, dat in 1795 verschijnt als de Franse Revolutie nog in volle gang is. Daardoor wordt het een populair geschrift. Ook de wereld na 11 september 2001 kan volgens talloze publicisten niet begrepen worden zonder verwijzing naar dit geschrift van Kant: het speelt een prominente rol in discussies over vraagstukken van oorlog en vrede, over de betekenis van de internationale rechtsorde en de Verenigde Naties, over mensenrechten en humanitaire interventies en over globalisering en kosmopolitisme.

Fundering voor de metafysica van de zeden

Immanuel Kant • Fundering voor de metafysica van de zeden

De mens kan niet weten wat het goede op zich is; ons streven naar goede, dat is wat de moderne ethiek moet proberen te begrijpen. Deze stelling verdedigt Kant in Fundering voor de metafysica van de zeden, waarvan nu een herziene en geactualiseerde editie verschijnt.

De religie binnen de grenzen van de rede

Immanuel Kant • De religie binnen de grenzen van de rede

De religie binnen de grenzen van de rede is Kants reflectie op het 'radical kwaad' in de menselijke natuur. Hij onderzoekt daarbij of het goede over dit kwaad kan zegevieren, en welke rol de religie daarbij kan spelen. Ook vandaag de dag is dit boek nog verrassend actueel.

Ludwig Wittgenstein

Bert Keizer • Ludwig Wittgenstein
Taal, de dwalende gids

Niemand dacht oorspronkelijker, speelser en scherper dan Ludwig Wittgenstein en hij wist het. Van de kristallijnen helderheid in de Tractatus naar de alledaagse onoverzichtelijkheid van de Filosofische onderzoekingen blijft zijn denken één lange worsteling tegen de betovering van ons intellect door de schier eindeloze variatie van vermommingen waarin taal de gedachte aan het oog onttrekt.

Free space

Jos Kessels, Eric Boers and Pieter Mostert • Free space
Philosophy in organisations

Are we doing things right? What were we really after to begin with? What is the essence of our aspirations? What sort of courage or fortitude do we need to do justice to that core? In organisations the role played by questions like these is steadily becoming more important.

Pleidooi voor een twee-dimensionaal geldstelsel

Nico Kieftenburg • Pleidooi voor een twee-dimensionaal geldstelsel
Economie: Waarden en normen

Een pleidooi voor een drastische wijziging van het bestaande geldstelsel.

Of/Of

Søren Kierkegaard • Of/Of

De Deense filosoof, Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), inspirator voor latere existentialisten, brak in 1843 door met Enten-Eller, dat hij de ondertitel 'Een levensfragment, uitgegeven door Victor Eremita' meegaf.

Geografie van goed en kwaad

Andreas Kinneging • Geografie van goed en kwaad
Historische essays

Net als Vermeers geograaf, tracht de Leidse hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging de wereld in kaart te brengen. Niet de wereld van landen en zeeën, maar die van goed en kwaad, van beschaving en barbarij, van vrijheid en tirannie.

Levenskunst

Dick Kleinlugtenbelt • Levenskunst
Bevriend raken met jezelf en de ander

Wat is levenskunst? Levenskunst is de zorg voor een beheerste en bevriende relatie met onszelf en met anderen.

Word ik van filosofie een beter mens?

Teun Koetsier, Karin Vintges & Huib Schwab (redactie) • Word ik van filosofie een beter mens?

"Wat heb je eigenlijk aan filosofie? Word je van filosofie op de een of andere manier een beter mens?" Dit boek bevat, voorafgegaan door een bijdrage van Cornelis Verhoeven, de zeer uiteenlopende reacties van vijftien auteurs, waaronder Huib Schwab.

Waarom is er iets en niet niets?

Leszek Kolakowksi • Waarom is er iets en niet niets?
Kernvragen van de westerse filosofie in 30 filosofenportretten

Kan de natuur ons gelukkig maken? Kunnen we iets weten? Wat is rechtvaardigheid? Waarom is er kwaad in de wereld? Wat is de bron van waarheid? Is het mogelijk dat God niet bestaat? Kunnen we werkelijk geloven wat we zien?

Nieuwe Idealist (v/m)

Ferd van Koolwijk & Bob Pluijter • Nieuwe Idealist (v/m)

Idealisten zijn nodig en dit boek legt uit hoe je er een kunt worden. Een idealist is iemand die misstanden in de samenleving bestrijdt en het lijden in de wereld wil verminderen. Steeds meer mensen beschouwen zich in meer of mindere mate als idealist. De bevlogenheid van de idealist spreekt ons aan, terwijl we tegelijkertijd een afkeer voelen van al te zweverige types.

Voorbij het dikke-ik

Harry Kunneman • Voorbij het dikke-ik
Bouwstenen voor een kritisch humanisme

Het dikke-ik = lomp gedrag, anderen opzij duwen, alleen voor je eigen belangen gaan, minachting voor andersdenkenden, onverzadigbaarheid en zelfingenomenheid. Dat zijn enkele kenmerken van het dikke-ik dat zich inmiddels in ons land in vele gedaanten opdringt, variërend van zelfverrijkende managers en ijdele politici, tot kijvende columnisten en gewelddadige voetbalsupporters.

Van theemutscultuur naar walkman-ego

Harry Kunneman • Van theemutscultuur naar walkman-ego
Contouren van postmoderne individualiteit

Voortbouwend op het communicatietheoretische perspectief van Jürgen Habermas en op postmoderne en feministische inzichten, schetst Kunneman de contouren van postmoderne individualiteit aan de hand van drie thema's: vooruitgang, rationaliteit en normatieve professionaliteit.

Postmoderne moraliteit

Harry Kunneman • Postmoderne moraliteit

Kunneman neemt stelling tegen het wijdverbreide idee dat onze huidige situatie op moreel verval zou duiden en daarom vraagt om een herstel van een moraliteit die dreigt verloren te gaan.

Maximen

La Rochefoucauld • Maximen
Bespiegelingen over menselijk gedrag

Drie leden van de salon van markiezin van Sablé, waaronder De Sablé zelf, Jacques Esprit en La Rochefoucauld werkten aan een bundel maximen die bekend staat als het ‘manuscript van Liancourt’. De maximen, afgeleid van maxima sententia, uiterst beknopte spreuken, moesten aan drie voorwaarden voldoen: kernachtig zijn, algemeen menselijke gedragingen betreffen, en een pointe bevatten die hun spelkarakter (en later hun literaire succes) garandeerden.

De vrije wil bestaat niet

Victor Lamme • De vrije wil bestaat niet
over wie er echt de baas is in het brein

Wie zit er aan het stuur in onze hersenpan? Wat bepaalt dat we doen wat we doen? Welke stukken brein geven de doorslag als het gaat om de keuzes van alledag of om de grote beslissingen in ons leven? En welke rol spelen onze gedachten en ons bewustzijn bij dit alles?

Leven en leer van beroemde filosofen

Diogenes Laërtius • Leven en leer van beroemde filosofen

Het klassieke overzicht van de Griekse filosofie, een onmisbare bron voor de kennis van de Griekse cultuur en de bijzondere positie van de filosofie daarin.

Bedrijfsethiek voor HBO

Jan de Leeuw, Jacinta Kannekens, D. Bronkhorst, Ronald Jeurissen, Mu Kaptein, J. Looman, H. Molenaar en N. Welman • Bedrijfsethiek voor HBO

Dit boek is ontwikkeld vanuit de intentie recht te doen aan de competenties die samenhangen met de beroepsprofielen van HBO's die opleiden voor functies binnen commerciële organisaties. Daarbij kunt u denken aan HEO, HTO, HBO Personeel en Arbeid, Hoger Hotel Onderwijs en Hoger Toerisme Onderwijs. De methode is ook goed bruikbaar binnen opleidingsprogramma's van lerarenopleidingen op het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen.

Erkenning, identiteit en verschil

Bart van Leeuwen • Erkenning, identiteit en verschil
Multiculturalisme en leven met culturele diversiteit

Moet het multiculturalisme failliet worden verklaard? Wie inzicht wil verkrijgen in de problemen van de multiculturele samenleving, zal rekening moeten houden met een belangrijk maar gecompliceerd gegeven: erkenningsproblematiek.

Kant

J. Leilich • Kant
een inleiding

Niemand die zich serieus in de filosofie verdiept kan er omheen zich met het werk van Immanuel Kant (1724-1804) bezig te houden. Kant heeft nagenoeg op alle terreinen van het filosoferen zijn sporen nagelaten en ook in de hedendaagse wijsgerige debatten vormt het kantiaanse gedachtegoed een vast referentiepunt.

Vloekgezant

Robert Lemm • Vloekgezant
Léon Bloy contra Friedrich Nietzsche

Robert Lemm veegt de vloer aan met alle bewonderaars van Friedrich Nietzsche

Het menselijk gelaat

Emmanuel Levinas • Het menselijk gelaat

In deze geheel herziene druk van Het menselijk gelaat is een aantal klassieke teksten van Emmanuel Levinas bijeengebracht waarin zijn vertrouwde thema's aan de orde komen: de joodse traditie in de filosofie, de verhouding van het ik tot de ander, zijn kritiek op de westers-filosofische traditie, de Russische literatuur.

Totaliteit en oneindigheid

Emmanuel Levinas • Totaliteit en oneindigheid

Het meesterwerk van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995), dat het denken over ethiek een geheel nieuwe wending gaf.

Brief over tolerantie

John Locke • Brief over tolerantie

John Locke (1632-1704), een van de belangrijkste filosofen uit de zeventiende eeuw, is vermoedelijk het meest bekend geworden door zijn omvangrijke epistemologische 'An Essay concerning Human Understanding'. Maar Locke bestreek alle terreinen van de filosofie en de theologie en tolerantie was een van de morele problemen die hem na aan het hart lagen.

365 x Luther

Maarten Luther • 365 x Luther
zijn mooiste citaten

Luther verveelt nooit! Altijd onverschrokken, altijd gedreven zorgde hij voor een ongekende omslag in de kerk. Hij vormde een theologie. Hij schiep een taal. Zijn boodschap blijft er een die mensen pakt.

Grapje!

Hans Maes & Ted Cohen • Grapje!
Filosofische gedachten over grappen

'Grapje!' is een boek vol grappen en een boek óver grappen. De auteur Ted Cohen houdt erg van een goeie grap, maar is als filosoof ook geïnteresseerd in hoe zoiets werkt: waarom is de ene grap wel leuk en de andere niet? Waarom vertellen mensen graag grappen? Hoe komen grappen tot stand? Wat zijn de ingrediënten van een goede grap? Mag men over om het even wat of om het even wie grappen maken? Kan een moreel aanstootgevende grap toch geslaagd zijn als grap? Waarom maken we grappen over de dood?

De fabel van de bijen

B. Mandeville • De fabel van de bijen
het hoofdwerk van een erflater van onze beschaving

Wie Bernhard Mandeville zegt, zegt De fabel van de bijen, de roemruchte titel van zijn misschien wel minst begrepen boek. Hierin zet hij zich af tegen de gedachte dat als er maar vrome paternalisten regeren, de samenleving paradijselijk wordt als een bijenkorf. Een utopie, aldus Mandeville, die alleen maar leidt tot ijzingwekkende armoede en armzaligheid.

Mensen spreken niet om begrepen te worden

B. Mandeville • Mensen spreken niet om begrepen te worden
verzameld werk, deel II

verzameld werk deel II : De fabel van de bijen deel II gevolgd door Een rechtvaardiging van het boek

De wereld gaat aan deugd ten onder

B. Mandeville • De wereld gaat aan deugd ten onder
verzameld werk

Particuliere ondeugden als afgunst, ijdelheid, bedrog, hebzucht en onkuisheid zijn weldaden voor de samenleving als geheel,m mits ze door bekwame politici op een verstandige manier worden aangepakt. Dit is in een notendop de maatschappijvisie van de Nederlandse arts en filosoof Bernard Mandeville (Rotterdam 1670 - Londen 1833). Zijn naam is wereldwijd, behalve in het land waar hij is geboren en tot zijn drieëntwintigste heeft gewoond.

Riskante humaniteit

Gerrit Manenschijn • Riskante humaniteit
Over de civilisatie van de gewelddadige mens

Na de aanslagen van 11 september 2001 is humaniteit uit de gratie: een machteloos motto van naïeve wereldverbeteraars. Wat heeft de internationale politieke werkelijkheid nog met humaniteit gemeen? Als het er op aan komt beslist het recht van de sterkste.

De nieuwe Franse filosofie

Redactie: Marc Schuilenburg, Sjoerd van Tuinen, Bram Ieven, Aukje van Rooden • De nieuwe Franse filosofie
Denkers en thema's voor de 21e eeuw

In de twintigste eeuw was Frankrijk het land waar je moest zijn als je filosofie wilde lezen die nieuw en provocerend was. Denkers als Jean-Paul Sartre, Michel Foucault en Jacques Derrida beheersten de debatten van generaties. Vandaag de dag zijn de grote namen van ‘68 veelal afgelost. Nieuwe denkers treden in de arena, oude verschijnen in een nieuw licht.

Oorlog en dood

Désirée Verweij, Marcel Becker, Thomas Mertens, Michael Walzer • Oorlog en dood
over de rechtvaardige oorlog in onze tijd

In een oorlog komen mensen om. Soldaten sneuvelen, maar ook burgers verliezen het leven. Vooral de burgerdoden vervullen ons met afgrijzen. Verdient daarom elke oorlog onze morele afkeuring?

Compromissen en rotte compromissen

Avishai Margalit • Compromissen en rotte compromissen

Vrede bestaat bij de gratie van compromissen. De ene strijdende partij doet water bij de wijn en de andere ook. Gaat vrede immers niet voor alles? In zijn nieuwe boek stelt Avishai Margalit dat compromissen onmisbaar zijn voor het politieke bedrijf. Sommige compromissen zijn echter onmiskenbaar ‘rot’. We moeten ze niet willen sluiten, zelfs niet als we daardoor oorlog riskeren of bestendigen.

Fatsoen als maatstaf

Avishai Margalit • Fatsoen als maatstaf

Boek ter gelegenheid van de uitreiking van de tweede Spinoza-lens aan deze Israëlische politieke filosoof en vredesactivist.
Gerechtigheid, gelijkheid en vrijheid zijn idealen die moeilijk in praktijk blijken te brengen en tot ingewikkelde theorievorming hebben geleid.

Herinnering

Avishai Margalit • Herinnering
Een ethiek voor vandaag

Om te kunnen vergeven moet men zich iets herinneren. Hoe gaan we om met ons collectieve geheugen, en wat is dat eigenlijk? Staat tegenover de plicht tot herinneren het recht om te vergeten?

Moral Philosophy after 9/11

Joseph Margolis • Moral Philosophy after 9/11

Were the perpetrators of the 9/11 attacks courageous 'freedom fighters' or despicable terrorist murderers? These opposing characterizations reveal in extreme form the incompatibility between different moral visions that underlie many conflicts in the world today, conflicts that challenge us to consider how moral disputes may be resolved.

Calvin O. Schrag and the Task of Philosophy after Postmodernity

Martin Beck Matust'k & William L. McBride • Calvin O. Schrag and the Task of Philosophy after Postmodernity

Devoted to the most important American Continental philosopher of his generation and one of the discipline's founding fathers, and featuring some of the field's most distinguished luminaries, this anthology constitutes a critical document in Continental philosophy, reflecting its recent history, its present state, and its debt to Calvin O. Schrag.

Woorden & daden

Annet van Melle & Peter van Zilfhout (red.) • Woorden & daden
Een inleiding in de ethiek

In de reeks Basisboeken Filosofie van uitgeverij Boom verschijnt in 2008 een nieuwe titel, gewijd aan het deelgebied waarvoor nog altijd een enorme belangstelling bestaat: ethiek. De theorie en de praktijk van de ethiek worden in het Basisboek Ethiek op een verhelderende manier beschreven.

Bioethics: An Introduction for the Biosciences

Ben Mepham • Bioethics: An Introduction for the Biosciences

Bioethical issues remain front-page news, with debate continuing to rage over issues including genetic modification, animal cloning, and 'designer babies'. With public opinion often driven by media speculation, how can we ensure that informed decisions regarding key bioethical issues are made in a reasoned, objective way?

Eindelijk buiten

A. Meskens • Eindelijk buiten
filosofische stadswandelingen

'Laat me maar wandelen. Het denken volgt wel,' aldus de filosofe en zelfverklaard 'freewheelend ethica' Ann Meskens. Terwijl ze wandelt door haar stad komen de filosofische kwesties aangewaaid vanuit de straten, steegjes, marketen en pleinen. Soms argeloos futiel, soms diep ernstig. Alles kan begin zijn van een bespiegeling: een kind dat zich haast op weg naar school, een gestolen kus van een piepjong paartje op een plein, een vrouw aan de overkant die doet denken aan een dierbare overledene.

Essays

Michel de Montaigne • Essays

Eenmalige, mooi uitgevoerde paperback van het klassieke hoofdwerk van Michel de Montaigne (1533-1592). Deze humanist en Europeaan, verlichte geest in een christelijk tijdperk, trok zich na een opmerkelijke loopbaan als diplomaat, jurist, reiziger en burgemeester van Bordeaux, op achtendertigjarige leeftijd terug op zijn kasteel Montaigne. In de torenkamer schrijft hij de essays die hem beroemd zouden maken.

Van Alexander tot Zeus

E.M. Moormann en W. Uitterhoeve • Van Alexander tot Zeus
Figuren uit de klassieke mythologie en geschiedenis, met hun voortleven na de oudheid. Een lexicon

De oudheid leeft voort, niet in de laatste plaats in de mythen, legenden en historische verhalen. Met Van Alexander tot Zeus komt in één band een imposant klassiek lexicon ter beschikking.

De mateloosheid van het christendom

Paul Moyaert • De mateloosheid van het christendom
Over naastenliefde, betekenisincarnatie en mystieke liefde

In De mateloosheid van het christendom bepleit Paul Moyaert een radicaal andere dan een hedendaagse opvatting van religie en in het bijzonder van de christelijke godsdienst

Ethiek en sublimatie

Paul Moyaert • Ethiek en sublimatie
Over de ethiek van de psychoanalyse van Jacques Lacan

In zijn fascinerende seminaire over ethiek gaat Jacques Lacan uit van de teloorgang van de idee dat de zedenwet als een natuurwet kan worden begrepen: de morele regels liggen niet langer in het verlengde van een natuurlijke ordening van onze verlangens en sluiten niet rechtstreeks aan bij behoeften en noden.

Siegfried

Harry Mulisch • Siegfried
Een zwarte idylle

Rudolf Herter is een beroemd, gevierd schrijver. Hij is in Wenen -waar hij uiteraard in hotel Sacher logeert- ter gelegenheid van de verschijning van zijn boek in Oostenrijk. Tijdens een televisie-interview ontspruit in hem een idee voor een nieuwe roman: een gedachtenexperiment waarin Hitler de hoofdrol speelt.

Een mens te zijn op aarde

Hans van Munster • Een mens te zijn op aarde
Mijmeren over goed en kwaad

Wat is het toch om een mens te zijn op aarde? Heeft het betekenis? Hoe zou die aan het licht kunnen komen? Nog niet zo lang geleden was de meetlat de wil van God, de natuur met haar wetten, of het belang van de gemeenschap. Nu erkennen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Europese grondwet en documenten vanuit kerken alleen de waardigheid van de mens als het gegeven waaraan oordelen over goed en kwaad worden afgemeten.

Over God en het Goede

Iris Murdoch • Over God en het Goede

ëHoe ziet een goed mens eruit?', vraagt Murdoch. Dat is niet de eenzame mens die geheel vaart op de eigen wil. Het goede komt niet zozeer uit onszelf, maar we hebben beelden nodig die ons het goede aanreiken, telkens weer en telkens anders.

De utopie van de maakbaarheid

Bert Musschenga & Bettine Siertsema • De utopie van de maakbaarheid
Essays over het zelf, de moraal en de natuur

Sinds jaar en dag past de mens zijn omgeving en zichzelf aan zijn wensen en verlangens aan. Alles moet beter en anders: de samenleving, de natuur, het lichaam en de psyche.

Spinoza

Steven Nadler • Spinoza

Nieuw, maar inmiddels klassiek. De veelgeprezen biografie van Steven Nadler over de beroemde joodse filosoof: helder, zakelijk en volledig.

Concealment and Exposure

Thomas Nagel • Concealment and Exposure
& Other Essays

Reflecting the diversity of the many philosophical preoccupations of Thomas Nagel, this volume is a collection of his most recent critical essays and reviews.

Evil In Modern Thought

Susan Neiman • Evil In Modern Thought
An Alternative History of Philosophy

Evil threatens human reason, for it challenges our hope that the world makes sense. For eighteenth-century Europeans, the Lisbon earthquake was manifest evil. Today we view evil as a matter of human cruelty, and Auschwitz as its extreme incarnation. Examining our understanding of evil from the Inquisition to contemporary terrorism, Susan Neiman explores who we have become in the three centuries that separate us from the early Enlightenment.

The Unity Of Reason

Susan Neiman • The Unity Of Reason
Rereading Kant

This is a study of Kant's account of reason. The author argues that Kant's philosophy reconceives the nature of reason, and she shows how that philosophy provides a basis for the unity of theory and practice.

Morele Helderheid

Susan Neiman • Morele Helderheid
Goed en kwaad in de 21ste eeuw

In een tijd waarin morele oordelen als achterhaald worden beschouwd of grote morele dilemma's gereduceerd worden tot de constatering 'wie niet voor ons is, is tegen ons', pleit de Amerikaans-Duitse filosofe Susan Neiman voor een herwaardering van het morele denken, en voor een nieuwe invulling van klassieke begrippen als goed en kwaad, heldendom en eerzaamheid. Daarbij grijpt zij terug op het Verlichtingsdenken van de achttiende eeuw. Daar vindt zij een verzameling idealen – geluk, redelijkheid, nederigheid en hoop – die door ieder weldenkend mens voor deugdzaam werden gehouden.

Moral Clarity

Susan Neiman • Moral Clarity
A Guide for Grown-up Idealists

Susan Neiman is a moral philosopher committed to making the tools of her trade relevant to real life. In Moral Clarity, she shows how resurrecting a moral vocabulary - good and evil, heroism and nobility - can steer us clear of the dogmas of the right and the helpless pragmatism of the left.

Morele helderheid

Susan Neiman • Morele helderheid
goed en kwaad in de 21e eeuw

In een tijd waarin morele oordelen als achterhaald worden beschouwd of grote morele dilemma’s gereduceerd worden tot de constatering ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’, pleit de Amerikaans-Duitse filosofe Susan Neiman voor een herwaardering van het morele denken, en voor een nieuwe invulling van klassieke begrippen als goed en kwaad, heldendom en eerzaamheid.

Friedrich Nietzsche: Sämtliche Briefe

Friedrich Nietzsche • Friedrich Nietzsche: Sämtliche Briefe
Kritische Studienausgabe in 8 Bänden

"Mit andern Worten: auch der Nietzsche der Briefe ist, nicht anders als der Autor der ebenso zur Weltliteratur wie zur großen Philosophie zählenden Bücher, ein Schreibender, der sich der Masken bedient - sich ihrer bedienen kann, ohne zum Schwindler oder zum Inszenator und Schauspieler einer Lebenslüge zu werden." (FAZ)

Cassette Nagelaten fragmenten, deel 1 t/m 7

Friedrich Nietzsche • Cassette Nagelaten fragmenten, deel 1 t/m 7

Toen Nietzsche in 1900 overleed, liet hij een groot aantal schriften na met aantekeningen, ontwerpen, schema's en aanzetten tot een gedachte, al dan niet uitgewerkt. Deze massa notities bleef onuitgezocht sluimeren in het Nietzsche-archief, tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw twee Italiaanse filosofen, Giorgio Colli en Mazzino Montinari, de papieren ordenden en voor publicatie gereedmaakten.

Nagelaten fragmenten [Deel 6]

Friedrich Nietzsche • Nagelaten fragmenten [Deel 6]
herfst 1885 - herfst 1887

Nietzsches schriftelijke nalatenschap in dit zesde deel van de Nagelaten fragmenten omvat de periode van de herfst van 1885 tot de herfst van 1887, een tamelijk productieve periode waarin hij Voorbij goed en kwaad en Genealogie van de moraal publiceerde en nieuwe voorwoorden schreef bij de heruitgave van enkele oudere werken van zijn hand.

Waarheid en leugen

Friedrich Nietzsche • Waarheid en leugen

Waarheid en leugen bevat een selectie teksten uit het vroege werk van Nietzsche. Waar wij doorgaans denken grip te hebben op wat wij zeggen, laat deze beroemde filosoof zien hoe onze uitspraken afhankelijk zijn van onberekenbare metaforen en andere stijlfiguren.

Nagelaten fragmenten [Deel 3]

Friedrich Nietzsche • Nagelaten fragmenten [Deel 3]
Begin 1880 - zomer 1882

Begin 1880 bevindt Nietzsche zich op een dieptepunt, wellicht het diepste punt van zijn leven en lichamelijk lijden. Hij is alles kwijt wat zijn leven houvast en structuur had gegeven: zijn professoraat, zijn vriendschap met Wagner, zijn filosofische houvast in Schopenhauer, tot op zekere hoogte zelfs het geloof in zichzelf.

nog geen cover beschikbaar

Friedrich Nietzsche • Herwaardering van alle waarden

De omvangrijke nalatenschap van Friedrich Nietzsche (1844-1900) werd in de jaren dertig thematisch gerangschikt door Friedrich Würzbach onder de titel Umwertung aller Werte.

Leren filosoferen

S. de Nleeckere & M. Meynen • Leren filosoferen
een vrije toegang tot het huis van de filosofie

Dit boek voert de lezer binnen in de rijke cultuurtraditie van het westerse, filosofische denken.

De breekbaarheid van het goede

Martha C. Nussbaum • De breekbaarheid van het goede
Geluk en ethiek in de Griekse filosofie en literatuur

In De breekbaarheid van het goede bestudeert Martha Nussbaum verschillende opvattingen over 'moreel geluk' uit de Oudheid. Daarbij gaat ze in op het fundamentele ethische probleem van de weerloosheid van het waardevolle: dat wat de klassieke filosofen als grondleggend beschouwen voor een goed en gelukkig leven blijkt vaak kwetsbaar voor onbeheersbare invloeden van buitenaf.

Wat liefde weet

Martha Nussbaum • Wat liefde weet
Emoties en moreel oordelen

Martha Nussbaum is een van de meest welsprekende verdedigers van het idee dat ethische reflectie ten dienste moet staan van onze alledaagse pogingen 'goed te leven'. Wat het betekent in een concrete situatie het goede te doen, moet steeds opnieuw worden bepaald in een subtiel proces van morele perceptie en oordeelsvorming.

Nanotechnologie

Palmyre Oomen, Theo Wobbes & Theo Bemelmans (red.) • Nanotechnologie
Betekenis, beloftes en dilemma’s

Nanotechnologie is de studie van fenomenen en de manipulatie van materialen op de schaal van atomen, moleculen en supramoleculaire structuren ter grootte van een miljardste meter, ofwel 0,000000001 meter. Zelfs met de sterkste microscoop zijn fenomenen van deze afmeting niet te zien. Maar op dit onvoorstelbaar kleine niveau kunnen wetenschappers materie naar hun hand zetten, hersenfuncties beïnvloeden of leven nabootsen.

Van de afgrond en de troost

H. Oosthout • Van de afgrond en de troost
Leidraad voor een sceptische levenswandel

De scepticus balanceert boven de afgrond waar verzet tegen de eindigheid vruchteloos, verlangen naar vrijheid onvervulbaar en universeel weten schijn is. Hij klampt zich niet vast aan de hoogmoedige illusie dat wij in het pandemonium van het leven waarheid van schijn kunnen onderscheiden, dat ons bestaan zin heeft, dat wij autonoom zijn en verantwoordelijk voor onze daden.

Klein filosofisch lexicon

Henri Oosthout • Klein filosofisch lexicon

Een nieuw, zeer toegankelijk geschreven lexicon van filosofische hoofdbegrippen zoals ‘tijd’, ‘goed en kwaad’, ‘god / religie’, ‘mens’, ‘vrijheid / vrije wil’, ‘geluk’, ‘pragmatisme’, ‘waarheid’.

De Tien Geboden

Marc-Alain Ouaknin • De Tien Geboden
Een originele en actuele leeswijzer bij de oertekst van ons moraal

Een prachtige en uiterst leesbare uitleg van een van de fundamenten van ons westerse besef van normen en waarden: de Tien Geboden. Marc-Alain Ouaknin laat op meeslepende wijze zien dat deze tien spreuken uit een ver verleden tegelijkertijd nog altijd actueel zijn.

Een kleine filosofie van de moord

Connie Palmen • Een kleine filosofie van de moord

"Het ideaal behoort tot de wereld van de voorstellingen, een symbolische wereld, een fictionele wereld. Het is niet echt. Je kunt er geen verhouding mee beginnen. De verhouding die je met een ideaal hebt is een verhouding in je eigen, veilige wereld van de fantasie, een wereld waarin je zelf natuurlijk fantastisch bent en die ander ook, en waarin die liefde ook fantastisch is, hoe kan het anders in een ideale verhouding. God snurkt niet."

Gedachten

Blaise Pascal • Gedachten

Blaise Pascal (1623-1662) was een geniaal wiskundige en natuurkundige, en staat bekend als de grondlegger van de waarschijnlijkheidsberekening. Hij werd echter vooral bekend door zijn filosofisch-theologische geschriften.

Uit vrije wil

Jit Peeters, Eugène Sutorius e.a. • Uit vrije wil
Waardig sterven op hoge leeftijd

De zelfverkozen dood voor mensen boven de zeventig jaar is een thema dat inmiddels hoog op de maatschappelijke agenda staat. De initiatiefgroep Uit Vrije Wil die hiertoe is opgericht, verzamelde in een tijdsbestek van enkele maanden 117.000 adhesiebetuigingen van burgers uit het hele land en van verschillende leeftijden. Het boek Uit vrije wil doet verslag, biedt achtergrondinformatie, presenteert een concept wetsvoorstel en analyseert. In 2011 is het woord aan de Tweede Kamer.

Affluent in the Face of Poverty

Jos Philips • Affluent in the Face of Poverty
on What Rich Individuals Like Us Should Do

In deze tijd van massacommunicatie en globalisering, weten wij rijke mensen heel goed in wat voor vreselijke omstandigheden arme mensen leven. In Affluent in the Face of Poverty gaat Jos Philips in op de vraag wat rijke individuen zoals wij tegen armoede moeten doen.

Ethiek en evolutie

Herman Philipse • Ethiek en evolutie
een hoorcollege over de relatie tussen wetenschap en de menselijke moraal

De evolutietheorie dwingt de mens na te denken over het fundament van de menselijke moraal. Welke invloed hebben wetenschappelijke ontdekkingen vanaf 1850 op de verdere ontwikkeling van de ethiek? Hoe kunnen we altruïstisch gedrag vanuit de evolutietheorie verklaren en hoe rechtvaardigen we de moraal? Herman Philipse behandelt de relatie tussen ethiek en evolutie vanuit diverse wetenschappelijke invalshoeken: historisch, biologisch, filosofisch, speltheoretisch en antropologisch. Hij laat daarbij grote denkers uit de wetenschapsgeschiedenis de revue passeren.

Acht filosofische miniaturen

Herman Philipse • Acht filosofische miniaturen
een hoorcollege over grote denkers van Plato tot Wittgenstein

Deze serie van hoorcolleges op audio-cd is een wandeling met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de wijsbegeerte en is bedoeld voor geinteresseerden zonder veel filosofische achtergrondkennis. In deze hoorcolleges zet professor Herman Philipse op inspirerende en boeiende wijze de kernpunten van het denken van acht grote filosofen uitéén. Zo weet hij bij zijn publiek de liefde op te wekken voor de immense ideeënrijkdom van de westerse wijsgerige traditie.

Chirurgie en Ethiek

Martien Pijnenburg, Carlo Leget en Theo Wobbes (red.) • Chirurgie en Ethiek
Mensbeelden en dilemma's onder het mes

Een bundel met bijdragen van chirurgen, psychologen en filosofen over chirurgie en ethiek. Voor deze groepen is dit boek dan ook primair geschreven. Maar daarnaast biedt het ook aan andere betrokkenen in en bij de gezondheidszorg een boeiend palet aan bijdragen over de ethische aspecten

Dialogen

Plato • Dialogen

Liefde, schoonheid, het goede, rechtvaardigheid, vriendschap, waarheid, onsterfelijkheid en de dood zijn de grote thema's die cirkelen rondom de centrale vraag van Plato en zijn leermeester Socrates: Hoe moet ik leven? In de vorm van onderzoekende en analyserende dialogen onderneemt Plato een filosofische speurtocht naar mogelijke antwoorden.

Protagoras - Menon

Plato • Protagoras - Menon
Verzameld werk deel 11

Protagoras en Menon zijn op het scherpst van de snede gevoerde discussies over de hoogste waarden van het bestaan. Worden we door onderwijs betere mensen? Valt deugd te leren?

Verzameld Werk

Plato • Verzameld Werk
Deel 1, 2 En 3

De verzamelde werken van één van de grootste filosofen voor nog geen 30 euro! Alle belangrijke dialogen die Plato heeft geschreven zijn te vinden in deze voordelige cassette waarin we zijn leermeester Socrates leren kennen en kennismaken met de beroemde ideeënleer en de allegorie van de grot. Het zijn vurige dialogen waarin de waarheid wordt gezocht over onderwerpen als liefde, politiek en vriendschap.

Deze vertaling is eerder uitgegeven in een 17-delige reeks gebonden boeken. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de inhoud van deze uitgave:

Gorgias

Plato • Gorgias
Verzameld werk deel 12

Hoe te leven? Rechtvaardig leven! Dát wordt in Gorgias met ongekende hartstocht bepleit. Dit werk is de afsluiting en het hoogtepunt in Plato's strijd met de sofisten, de populaire redenaars die aan rechtvaardigheid geen boodschap hadden.

The Open Society and its Enemies (II)

Karl Popper • The Open Society and its Enemies (II)
Hegel and Marx

Written in political exile during the Second World War and first published in 1945, Karl Popper's The Open Society and Its Enemies is one of the most influential books of the twentieth century.

The Open Society and its Enemies (I)

Karl Popper • The Open Society and its Enemies (I)
The Spell of Plato

Written in political exile in New Zealand during the Second World War and first published in two volumes in 1945, Karl Popper's The Open Society and Its Enemies is one of the most famous books of the twentieth century.

De nieuwe ingenieur

Henk Procee • De nieuwe ingenieur
Over techniekfilosofie en professioneel handelen

Ingenieurs zijn mensen die problemen aanpakken en op allerlei terreinen verbeteringen proberen aan te brengen met behulp van wetenschappelijke hulpmiddelen. Onder deze ruime definitie van ingenieur valt een breed spectrum aan professies: van arts tot informaticus, van bestuurskundige tot werktuigbouwer.

A Theory of Justice

John Rawls • A Theory of Justice

Since it appeared in 1971, John Rawls's "A Theory of Justice" has become a classic. The author has now revised the original edition to clear up a number of difficulties he and others have found in the original book.

Een theorie van rechtvaardigheid

John Rawls • Een theorie van rechtvaardigheid

Een theorie van rechtvaardigheid van John Rawls is misschien wel het meest invloedrijke werk op het gebied van moraalfilosofie en politieke filosofie uit de twintigste eeuw. Dit boek heeft niet alleen op filosofen en andere academici een onuitwisbare indruk gemaakt, maar ook buiten de universiteit op politieke essayisten, juristen, politici en mensen uit de burgerrechtenbeweging.

De geest is gewillig, maar het vlees is sterk

Mirjam van Reijen • De geest is gewillig, maar het vlees is sterk

Met dit boek wil Mirjam van Reijen vooral het actuele belang laten zien van Spinoza's denken, dat in bepaalde opzichten als tegendraads kan worden gekenmerkt. Het schetst een weg naar wat Spinoza het 'ware goed' noemt, een individuele levenskunst, waarin inzicht, deugd, macht, vrijheid en vreugde samenvallen. Het schetst ook een weg naar het 'hoogste goed', een tegelijk verleidelijk en realistisch perspectief van een samenleving waar de mens, juist door zich met anderen te verenigen, zijn hoogste eigenbelang realiseert.

Vreemdgang

Jan van Riessen • Vreemdgang
Filosoferen aan de grens

Na een eeuw van verwoesting en desillusies zou je zeggen dat het utopisme in het huidige Europa zijn langste tijd heeft gehad. Daarmee zouden we tegelijk verlost zijn van oude dilemma's, zoals de vervreemding en het nihilisme. In dit boek wordt echter betoogd dat het utopisme, als uiterste consequentie van het modernisme, het langer heeft volgehouden dan de postmodernen ons willen doen geloven. Meer dan dat: het utopisme lijkt definitief te zijn doorgebroken.

Wat is dat nou... filosofie?

Duke Robinson • Wat is dat nou... filosofie?

Wat is dat nou... filosofie is een speelse en vaak humoristische geschiedenis van het westerse denken waarin alle grote filosofen - van Plato tot Popper, van Diogenes tot Derrida - een plaats krijgen. De auteur beschrijft hun belangrijkste ideeën op een manier die zowel toegankelijk als filosofisch doortimmerd is.

Terugkeer van de natuur

Angela Roothaan • Terugkeer van de natuur
De betekenis van natuurervaring voor een nieuwe ethiek

'Natuur' staat centraal in de klassieke en middeleeuwse ethiek, als aanduiding van de oorspronkelijke, goddelijke, orde waarop het goede handelen gericht moet zijn. In de moderne tijd worden ethiek en natuur tegenover elkaar geplaatst. Het goede leven vertrekt niet meer vanuit een besef van de goede natuur, maar wil juist de, nu als wreed of onverschillig beschouwde, natuur corrigeren. 'Rede' en 'wil' komen als morele beginselen tegenover 'natuur' te staan.

Contingentie, ironie en solidariteit

Richard Rorty • Contingentie, ironie en solidariteit
Met een inleiding van Ger Groot

Hoe kunnen we voor rechtvaardigheid (solidariteit) strijden als we geen beroep kunnen doen op absolute waarheid (contingentie) en wij dat ook beseffen (ironie)?

Geschiedenis van de westerse filosofie

Bertrand Russell • Geschiedenis van de westerse filosofie
Vanuit de politieke en sociale omstandigheden van de Griekse Oudheid tot in de twintigste eeuw

Wat niemand nu meer zou durven, deed de grote schrijver en filosoof Russell in dit boek: de volledige westerse filosofie in één duizelingwekkend verband brengen met haar sociale en politieke context.

Rechtvaardigheid

Michael J. Sandel • Rechtvaardigheid

De bonuscultuur, de oorlog in Afghanistan, draagmoederschap, globalisering, patriottisme en immigratie. Met deze hot topics laat de Amerikaanse filosoof Michael Sandel zien hoe relevant de ethiek van Aristoteles, Kant, Rawls en andere denkers is voor het huidige maatschappelijke debat.

Pleidooi tegen volmaaktheid

Micheal J. Sandel • Pleidooi tegen volmaaktheid
Een ethiek voor gentechnologie

Doorbraken in de genetica beloven ons veel goeds: genezing en preventie van slopende ziektes. Maar ze brengen ons ook in een lastig parket: we kunnen steeds meer sleutelen aan onze genetische eigenschappen en die van onze kinderen. Een doof paar dat via donorinseminatie per se een doof kind wil, geeft ons een ongemakkelijk gevoel. Of wat te denken van een onvruchtbaar stel dat 50.000 dollar belooft voor een ‘perfecte’ eicel van donor met onder meer een atletische bouw en een extreem hoog IQ?

Het zijn en het niet

Jean-Paul Sartre • Het zijn en het niet

Het zijn en het niet is een hoogtepunt in de twintigste-eeuwse filosofie. Direct na verschijnen in 1943 werd het hoofdwerk van Jean-Paul Sartre met geestdrift begroet door een kleine kring van vooruitstrevende nieuwlichters. In de jaren vijftig groeide het uit tot een van de pijlers onder de existentialistische filosofie, die toen een ongekende bloei beleefde.

Het rancuneuze gif

Sybe Schaap • Het rancuneuze gif
de opmars van het onbehagen

Het rancuneuze gif gaat over een typisch kenmerk van de mens. Rancune, ook wel ressentiment of wrok genoemd, is een uiting van onvrede die zich kenbaar maakt door slachtoffergevoel, boosheid en beschuldigingen. De oorzaak van deze boosheid zoekt men in een ander. Deze treft het verwijt, heeft het gedaan en wordt dus als schuldig gezien. Daders laten zich altijd wel vinden, verdachtmaking is erg vindingrijk.

Het ressentiment in de moraal

Max Scheler • Het ressentiment in de moraal

Het ressentiment in de moraal van Max Scheler is een sleuteltekst uit de filosofische antropologie. In de reeks Grote Klassieken verschijnt een nieuwe vertaling van dit boek, waarmee Scheler zijn tijd in veel opzichten vooruit was.

Beroepsethiek voor pastores

Jacques Schenderling • Beroepsethiek voor pastores

Dit is het eerste boek in het Nederlandse taalgebied dat geheel gewijd is aan de ethische vragen waarmee pastores geconfronteerd worden. Duidelijk wordt waarom het hard nodig is dat er aandacht komt voor de ambts- of beroepsethiek van pastores.Pastores hebben zelf ook behoefte aan duidelijke richtlijnen.

Groene levenskunst

Wilhelm Schmid • Groene levenskunst
Wat ieder van ons voor het leven op de planeet kan doen

In Groene levenskunst gaat Wilhelm Schmid in op de vraag wat ieder van ons in zijn eigen dagelijkse leven kan doen voor het milieu. Hij houdt ons een ecologische levensstijl voor die de grote samenhangen op onze planeet in ogenschouw neemt, zonder de details uit het oog te verliezen. Hij laat zien hoe we kunnen handelen en daarbij verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen ecosysteem: als bewoners van een huis, van een stad, van een regio en als burgers van een globale samenleving.

Praktische ethiek

Alexander von Schmid • Praktische ethiek

Welk vak je later ook uitoefent, vroeg of laat zul je te maken krijgen met ethische kwesties en voor moeilijke keuzes komen te staan. Hoe ga je om met deze zogenaamde dilemma's?

De kunst zich aanzien te verschaffen

Arthur Schopenhauer • De kunst zich aanzien te verschaffen

Naast 'wat men is' en 'wat men heeft' speelt 'wat men voorstelt' een cruciale rol in het leven.

Het nut van vrome leugens

Arthur Schopenhauer • Het nut van vrome leugens

In zijn onnavolgbare stijl laat Arthur Schopenhauer (1788-1860) zijn licht schijnen over het verschijnsel godsdienst.

God as Otherwise Than Being

Calvin O. Schrag • God as Otherwise Than Being
Toward a Semantics of the Gift

Speaking as one of the founders of American Continental philosophy, Calvin O. Schrag offers here a discussion of a complex question: whether and how the ìdeathî of the god conceived as a 'highest being' in Western and modern traditions might open a new space within which to rethink God in terms of a 'gift' or 'giving' that would stand beyond the usual spate of metaphysical categories.

Het ketterse begin

Dirk de Schutter • Het ketterse begin
Arendt over de filosofie van het actieve leven

Het begin is ketters omdat het een onvermijdelijk kluwen is van verantwoordelijkheid en onverantwoordelijkheid, van orthodoxie en heterodoxie, van herkenbaarheid en nieuwheid.

De opdracht van de politiek

Dick de Schutter, Hans Achterhuis & Erik Borgman • De opdracht van de politiek
Hannah Arendt over totalitarisme en bureaucratie

In de Hannah Arendt Lezing van Dirk De Schutter is de centrale stelling dat de opdracht van de politiek opnieuw geformuleerd moet worden na een eeuw vol totalitair geweld en bureaucratie. In zijn analyse van de politiek sluit De Schutter nauw aan bij de grote thema's uit de filosofie van Arendt.

Wij zijn ons brein

Dick Schwaab • Wij zijn ons brein
van baarmoeder tot Alzheimer

Het verhaal van je leven is het verhaal van je brein. Dat begint in de baarmoeder, waar de hersenen gevormd worden op een manier waar je je leven lang niet meer vanaf komt. Dick Swaab volgt in Wij zijn ons brein de mens vanaf de conceptie tot en met de dood.

Levenslessen

Morrie Schwartz • Levenslessen

In Levenslessen presenteert de auteur de filosofie die hem in staat stelde met zijn ongeneeslijke ziekte te leven.

Spinoza

Roger Scruton • Spinoza

Een heldere inleiding tot het denken van Spinoza door de spraakmakende Engelse filosoof in de reeks Kopstukken filosofie .

Hoezo vrije wil?

Maureen Sie • Hoezo vrije wil?
perspectieven op een heikele kwestie

Dit boek is geschreven voor iedereen die, geïrriteerd of wakker geschud door de talloze tegenstrijdige uitspraken die erover gedaan worden door wetenschappers en in de media, meer wil weten over de vrije wil. Het biedt een staalkaart van inzichten van specialisten als Ger Groot, Bert Keizer, Pauline Kleingeld en Ybo Buruma.

Unsanctifying Human Life

Peter Singer • Unsanctifying Human Life
Essays on Ethics

Peter Singer has been described as one of the world's most influential philosophers, as well as one of the most dangerous. This collection, selected by Singer's close colleague and collaborator Helga Kuhse, provides readers with a one-volume account of his underlying philosophy, as well as its practical implications upon everyday living.

The Moral of the Story

Peter Singer & Renata Singer (eds.) • The Moral of the Story
An Anthology of Ethics Through Literature

In a society increasingly divided about moral values, we need to reflect on the ethics we hold. What do we owe to our children... to our elderly parents... to strangers? Is it always wrong to lie? With whom may we have sex, and who should we marry? Is a leader who takes his country to war responsible for the foreseeable deaths of civilians? Should we create new forms of life?

Under the Sign of Saturn

Susan Sonntag • Under the Sign of Saturn

This third essay collection by America's leading essayist brings together her most important critical writing from 1972 to 1980, in which she explores some of the most influential artists and thinkers of our time.

De grenzeloze generatie

Frits Spangenberg & Martijn Lampert • De grenzeloze generatie

De grenzeloze generatie stoelt op het Mentality-waardenonderzoek van Motivaction, waarvoor tussen 1997 en 2009 ruim 20.000 personen diepgaand zijn ondervraagd. Ook komen in dit opiniërende boek prominente opiniemakers en jongeren aan het woord.

Ethica

Baruch Spinoza • Ethica

n de Bibliotheek van het Vaticaan deed de Nederlandse filosoof en historicus Leen Spruit eind 2010 een spectaculaire ontdekking: hij vond het verloren gewaande handschrift van Spinoza’s Ethica. Op basis van dit manuscript verschijnt het ‘boek der boeken’ van de moderne filosofie nu in nieuwe vertaling.

Ethica

Benedictus de Spinoza • Ethica
Uit het Latijn vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien door Nico van Suchtelen

Het hoofdwerk van de in 1632 te Amsterdam geboren wijsgeer.

Ethica

Benedictus de Spinoza • Ethica

Weinig filosofen zijn zo diep verafschuwd en zozeer bewonderd als Benedictus de Spinoza (1632-1677). De hele achttiende eeuw door luidt de kritiek dat zijn 'wetenschappelijke' filosofie de godsdienst en daardoor de maatschappij vernietigt.

Moderniteit in meervoud

Charles Taylor • Moderniteit in meervoud
cultuur, samenleving en sociale verbeelding

Als een van de invloedrijkste filosofen ter wereld geniet Charles Taylor op dit moment grote faam vanwege zijn bijdragen aan de politieke filosofie en de ethiek, in het bijzonder aan de debatten over identiteitsvorming, multiculturalisme, secularisatie en moderniteit.

nog geen cover beschikbaar

Henk ten Have • Bio-ethiek zonder grenzen
Mondialisering van gezondheid, ethiek en wetenschap

Meer dan de helft van de nieuwe geneesmiddelen word tegenwoordig uitgetest in ontwikkelingslanden. Een op de tien nieren die in de wereld getransplanteerd worden, is afkomstig van arme mensen die hun organen verkopen. Bijna tachtig procent van alle bijzondere natuurlijke hulpbronnen, van belang voor de innovatie van voedsel en medicamenten, ligt in het zuiden van de wereld, terwijl omgekeerd het noorden 97% van alle patenten op nieuwe producten bezit. Maar ontwikkelingslanden hebben geen ethiekcommissies, wetgeving of toezicht om medisch onderzoek en zorg in goede banen te leiden.

Facing The Extreme

Tzvetan Todorov • Facing The Extreme
Moral Life in the Concentration Camps

It is an understatement to call the Nazi and Soviet death camps "outposts of hell on earth," as we know from the testimony of a powerful body of witnesses. Todorov looks inside these camps, and there he finds hope for all humankind, arguing that innumerable instances of heroism, self-sacrifice, and caring show that "moral reactions are spontaneous, omnipresent, and eradicable only with the greatest violence" and that "morality cannot disappear without a radical mutation of the human species."

Herinnering aan het kwaad, bekoring van het goede

Tzvetan Todorov • Herinnering aan het kwaad, bekoring van het goede
Analyse van de twintigste eeuw

In dit boek analyseert Tzvetan Todorov wat naar zijn mening de essentie van de twintigste eeuw is: het kwaad. Dat wil zeggen, het totalitarisme zoals zich dat in twee vormen heeft voorgedaan, nazisme en communisme. De democratie heeft weliswaar een einde aan de totalitaire regimes gemaakt, maar de herinnering aan het kwaad wordt zowel gebruikt als misbruikt.

Deugdelijk leven

Paul van Tongeren • Deugdelijk leven
Een inleiding in de deugdethiek

Vandaag ontdekken we weer dat deugd eigenlijk niets met een dergelijke mentaliteit te maken heeft, maar eerder met kracht, voortreffelijkheid, kwaliteit van leven en levenskunst. Wie wil weten wat menselijk leven is en hoe het moet, kan het beste kijken naar mensen die het goed kunnen, die de kunst van het leven verstaan.

De filosofie van het alsof

Hans Vaihinger • De filosofie van het alsof

Bestaat er zoiets als ‘waarheid’? Is er een ‘objectieve werkelijkheid’? Kunnen we zeggen dat we de dingen ‘begrijpen’ als we ze hebben benoemd of geclassificeerd? Wat is de betekenis van de mythen of van het begrip ‘God’? Deze en talrijke andere vragen worden beantwoord in de Filosofie van het alsof van de Duitse filosoof Hans Vaihinger.

Over de wet

Thomas van Aquino • Over de wet
[Summa Theologica I-II, qq.90-97]

In zijn Summa Theologica, een van de monumenten van de westerse wijsbegeerte, bespreekt Thomas van Aquino (1224/25-1274) min of meer terloops de wetten. Op de hem kenmerkende wijze legt de doctor angelicus het wezen van de wetten bloot, vangt hij het wezen van de wetten in zijn beroemd geworden definitie van het wetsbegrip en analyseert hij de aard van, alsook de relaties tussen de verschillende soorten van wetten.

Effectief idealisme

Marjan van Dasselaar & Eelco van den Dool • Effectief idealisme
Op pad met pioniers

Zijn idealen mooie maar onhaalbare dromen? Is een bevlogen idealist een hemelbestormer of een luchtfietser? Van ideaal naar werkelijkheid is een taai proces. Toch krijgen sommige idealisten het voor elkaar: eerlijke koffie, gelijke kansen voor vrouwen of een beter milieu. Wat maakt deze idealisten effectief?

Vrije wil

Tjeerd van der Laar & Sander Voerman • Vrije wil
discussies over verantwoordelijkheid, zelfverwerkelijking en bewustzijn

Wat is vrije wil? Doen we iets omdat we dat zelf belangrijk vinden, of zijn we slechts een speelbal van onze genen, onze opvoeding en de invloed van de media? Worden onze handelingen aangestuurd door bewuste gedachten, of zijn onze keuzes al in de hersenen tot stand gekomen voordat we ons daar bewust van worden?

Wat is er met de ethiek gebeurd?

K. van der Wal • Wat is er met de ethiek gebeurd?
Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden

Het is tegenwoordig druk aan het ethische front. Een belangrijke reden daarvoor is de sterke toename van keuzeproblemen als gevolg van de enorme uitbreiding van de handelingsmogelijkheden door de voortgang van wetenschap en techniek.

Nero & Seneca

Anton van Hooff • Nero & Seneca
De despoot en de denker

‘Wreed Romeins keizer (4 letters)’. Zo kennen we Nero uit de kruiswoordraadsels. Hij dankt die slechte naam aan zijn brute vervolging van christenen, de liquidatie van senatoren, de moord op zijn moeder Agrippina en andere tirannieke daden. Het bekendste slachtoffer van Nero’s terreur was Seneca, die carrière had gemaakt als redenaar, literator en filosoof, en belast was geweest met Nero’s opvoeding.

Brieven over het kwaad

Mirjam van Reijen • Brieven over het kwaad

Uit 'Brieven over het kwaad' blijkt dat Spinoza 350 jaar geleden al sterkere argumenten tegen het bestaan van een vrije wil had dan hedendaagse neurowetenschappers kunnen leveren. Dit maakt deze briefwisseling verrassend actueel. Deze 'Brieven over het kwaad', oorspronkelijk geschreven in 17de-eeuws Nederlands, zijn zeer toegankelijk en geschikt voor een breed publiek. Miriam van Reijen heeft ze in hedendaags Nederlands hertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien.

Beslissen is menselijk

P.J.H. van Vugt • Beslissen is menselijk

Dagelijks nemen we honderden beslissingen. Meestal gaat het om onbelangrijke zaken, maar soms hebben onze beslissingen verstrekkende gevolgen met consequenties voor velen. Bij het beslisproces spelen zowel het verstand als het aanvoelen een eigen rol. Het eerste is van belang voor het rationeel werken met gegevens en het versterken ervan, het tweede met het daaraan toekennen van een zekere waarde. Beslissen heeft ook te maken met leiderschap binnen organisaties.

Over de zin van nut

Peter Venmans • Over de zin van nut
Een filosofisch essay

De moderne mens is gesteld op efficiëntie. We willen dat problemen worden aangepakt en voelen ons verantwoordelijk voor het goed functioneren van de wereld. Als we geconfronteerd worden met onrecht kunnen we ons moeilijk voorstellen dat we niets zouden doen. Onze cultuur is door en door utilitair en pragmatisch: gericht op nuttigheid en op het oplossen van problemen.
Maar wat vormt nu eigenlijk het probleem van het probleemoplossende denken? Wat is de zin van nut?

Tijd van onbehagen

Ad Verbrugge • Tijd van onbehagen
Filosofische essays over een cultuur op drift

Aan het begin van het nieuwe millennium is een aantal maatschappelijke problemen zichtbaar geworden, die niet langer kunnen worden begrepen vanuit gangbare begrippen en categorieën. Voorbeelden hiervan zijn het verschijnsel zinloos geweld en de spanning tussen religie en cultuur.

Het ware leven

Ad Verbrugge • Het ware leven
Aristoteles en de vraag naar het geluk

In 2004 werd de Ethica Nicomachea van Aristoteles door Filosofie Magazine uitgeroepen tot het belangrijkste wijsgerige werk uit de geschiedenis van de filosofie. In Het ware leven geeft de filosoof Ad Verbrugge een vernieuwende en aansprekende interpretatie van Aristoteles' ethiek, met als kernvraag: wat verstaat Aristoteles onder geluk en deugdelijk leven?

Binding en betekenis

Charles Vergeer • Binding en betekenis
Een filosofie van de zorg

Een korte inleiding in de ethiek, de sociale filosofie of in de zingevingsproblematiek en het denken over zorg en hulpverlening.

Het morele instinct

Jan Verplaetse • Het morele instinct
Over de natuurlijke oorsprong van onze moraal

"Een belangrijk, razend interessant en zeer betrouwbaar boek over een onderwerp dat misschien wel ons belangrijkste menselijke kenmerk is: moraliteit."- uit het voorwoord van Johan Braeckman

Zonder vrije wil

Jan Verplaetse • Zonder vrije wil
een filosofisch essay over verantwoordelijkheid

Breinwetenschappers zijn het er stilaan over eens dat de vrije wil niet bestaat. Onze bewuste beslissingen zijn de uitkomst van onbewuste processen waarover we geen ultieme controle hebben. De idee dat een bewust ‘ik’ aan de knoppen zit, is een illusie. Wat zijn de filosofische gevolgen van een onvrije wil?

Bloedroes

Jan Verplaetse • Bloedroes
Over onmodern geluk

Bloedroes is een filosofie van het magisch denken over bloed – en daarmee van schoonheid en zingeving, het hechten aan traditie, en ons onbehagen en verlangen naar onmodern geluk in een snel veranderende samenleving. Wat betekent bezielde vreugde nog in een ontzielde wereld? Rest ons alleen nog vluchtig plezier en de illusie van avontuur in een risicoloze beschaving?

Geweten onder schot

Désirée Verweij • Geweten onder schot

Hoe ziet het militaire ethos eruit en welke deugden uit dat ethos zijn eigenlijk bruikbaar voor de militair? In Geweten onder schot laat Désirée Verweij op deskundige en boeiende wijze zien welke dilemma’s een rol spelen in de militaire ethiek.

nog geen cover beschikbaar

Ton Vink • Denken over dood
Opvattingen en keuzes

Het maken van keuzes rondom sterven en dood is onvermijdelijk geworden. We kunnen dat betreuren, we kunnen dat moeilijk vinden, we kunnen er vanaf willen. De werkelijkheid is dat we geen keuze hebben en wel móeten kiezen.

Brief aan mijn dochter

Jaffe Vink • Brief aan mijn dochter
Een tocht door het pandemonium van seks en geweld

In dit essay neemt de auteur zijn eigen dochter mee op een tocht door het hedendaagse pandemonium van seks en geweld. Volgens hem heerst er in Nederland op straat een molucaire burgeroorlog met bedreiging, beroving en mishandeling. Aan de hand van krantenberichten over redeloos geweld laat hij hiervan de symptomen zien.

Als de dood voor de dood

Ton Vink • Als de dood voor de dood
inclusief vertaling Hume Of Suicide

Dit boek vormt een bijdrage aan de discussie over de ethische en juridische toelaatbaarheid van hulp bij zelfdoding. Na een korte persoonlijke verantwoording en een begripsverheldering volgt een praktisch deel over het feitelijke werk van de suïcidecounselor en een historisch deel met aandacht voor de geschiedenis van dit vraagstuk en een vertaling van het, nog steeds zeer actuele, essay 'Of Suicide' ('Over zelfdoding') van de Schotse filosoof David Hume (1711-1776).

De terugkeer van het engagement

Karin Vintges • De terugkeer van het engagement

Het 'einde van de ideologieën' heeft gezorgd voor een algemene politieke desoriëntatie, ja zelfs voor een zekere radeloosheid bij mensen en groeperingen die voorheen politiek geïnspireerd waren. Karen Vintges pleit voor een terugkeer van het engagement, al moet dat wel een nieuw soort engagement worden, passend bij onze tijd. Daarbij zet ze het late werk van de Franse filosoof Michel Foucault in.

Het recht van de toekomst

H. Ph. Visser 't Hooft • Het recht van de toekomst
Over morele aspecten van duurzaamheid

We lopen tegen grenzen aan die er ons toe dwingen de toekomstdimensie bewuster in ons denken te integreren. Ethiek, het denken over goed en kwaad, dient even ver te reiken als de ecologische schokgolf die door ons handelen wordt veroorzaakt. Al wordt er nog veel te weinig naar gehandeld, het is een algemeen gedeelde overtuiging dat het een groot onrecht zou zijn om aan toekomstige mensen een leeggeplunderde planeet na te laten. In dit boek wordt gepoogd, aan deze intuïtie als inspirerend beginsel voor een rechtvaardige samenleving nader vorm te geven.

Filosofische vertellingen

Voltaire • Filosofische vertellingen

Na het Filosofisch woordenboek verschijnen nu Voltaires verhalen voor het eerst compleet in vertaling. In de verhalen komen de thema's uit het woordenboek ook aan bod, maar dan in een ander register en voor een groter publiek. Ook de eigen ervaringen van de schrijver spelen een niet te verwaarlozen rol, waardoor de verhalen een extra dimensie krijgen.

Conversations on Ethics

Alex Voorhoeve • Conversations on Ethics

Can we trust our intuitive judgments of right and wrong? Are moral judgements objective? What reason do we have to do what is right and avoid doing what is wrong? In Conversations on Ethics, Alex Voorhoeve elicits answers to these questions from eleven outstanding philosophers and social scientists: Ken Binmore, Philippa Foot, Harry Frankfurt, Allan Gibbard, Daniel Kahneman, Frances Kamm, Alasdair MacIntyre, T. M. Scanlon, Peter Singer, David Velleman and Bernard Williams.

Zorg

Jan Vorstenbosch • Zorg
Een filosofische analyse

Hufterigheid, intolerantie, onverschilligheid, consumentisme, onvrede over de kwaliteit van het onderwijs, pyjamadagen in verpleeghuizen: de moderne samenleving krijgt vaak geen beste pers als het om zorg gaat. Zorg lijkt weg te sijpelen uit onze cultuur. Is die indruk juist of vertekend? En wat is de rol van de politiek in dit geheel?

Primates and Philosophers

Frans de Waal, Stephen Macedo and Josiah Ober • Primates and Philosophers
How Morality Evolved

"It's the animal in us," we often hear when we've been bad. But why not when we're good? This work tackles this question by exploring the biological foundations of one of humanity's most valued traits: morality. It argues that modern-day evolutionary biology takes far too dim a view of the natural world, emphasizing our "selfish" genes.

Sartre

Ruud Welten (red.) • Sartre
Een hedendaagse inleiding

In het jaar 2005 is het honderd jaar geleden dat Jean-Paul Sartre werd geboren. In een tijd waarin het postmodernisme aan kracht inboet, en waarin ethiek en politiek opnieuw belangrijke wijsgerige aandachtsvelden zijn, komt het denken van Sartre weer in zicht.

Ethiek in de kliniek

Guy Widdershoven • Ethiek in de kliniek
Hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek

In Ethiek in de kliniek wordt een pleidooi gehouden voor een vorm van ethiekbeoefening die zich richt op de praktijk, en bereid is te leren van de ervaringen van betrokkenen.

nog geen cover beschikbaar

Guy Widdershoven & R. Berghmans • Wilsbekwaamheid

Het boek verschaft een kritische filosofisch-ethische analyse van het concept 'wilsbekwaamheid' in de context van de geestelijke gezondheidszorg/psychiatrie en formuleert alternatieve ethische aanzetten voor het verantwoord omgaan met dit begrip.

Nietzsche en Kant lezen de krant

Rob Wijnberg • Nietzsche en Kant lezen de krant
denkers van vroeger over dilemma's van nu

Onze heilige waarheden hebben we de laatste eeuwen zien verdampen. Zelfs onze identiteit zijn we in de loop der tijd kwijtgeraakt. Hulpeloos dobberen we rond op een zee van informatie, nieuws en meningen, op zoek naar iets wat ons weer ankers geeft. De moderne journalistiek is ons daar niet erg behulpzaam bij: hypes dicteren de berichtgeving, lichtzinnigheid en entertainment de toon. Wat vandaag de opening van de voorpagina of het journaal is, is morgen alweer achterhaald en vergeten.

nog geen cover beschikbaar

Mariëtte Willemsen • Kluizenaar zonder God
Friedrich Nietzsche en het verlangen naar bevrijding en verandering

Aan de hand van teksten uit verschillende fasen van Nietzsches leven speurt Willemsen na hoe Nietzsche vorm geeft aan een drang naar bevrijding van overgeleverde waarden en hoe hij al schrijvend zoekt naar een veranderend bestaan en nieuwe waarden.

Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme

Jean Pierre Wils, Wim Dekkers, Cor Hoffer • Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme

Besnijdenis, zowel van jongens als van meisjes, is een complex en fascinerend onderwerp, zoals de auteurs tijdens dit onderzoek hebben ondervonden. Aan tal van interessante aspecten hebben wij maar in geringe mate aandacht kunnen besteden. Gebaseerd op empirisch en normatief-ethisch onderzoek hebben de auteurs zich primair gericht op de situatie in Nederland. Het normatief kader bestaat vooral uit de noties 'lichamelijke integriteit' en 'multiculturalisme'.

nog geen cover beschikbaar

Ludwig Wittgenstein • Filosofische beschouwingen
Over ethiek, esthetica, psychoanalyse, geloof en antropologie

Een bundeling van vijf invloedrijke teksten: Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief (1966), Lecture on Ethics (1965) en Bemerkungen über Frazers Golden Bough (1967), gebaseerd op colleges, gesprekken, door studenten opgetekende aantekeningen en eigen notities. Zij weerspiegelen zijn persoonlijke visie op religieuze, psychologische en esthetische vraagstukken.

Chirurgie en technologie

Theo Wobbes • Chirurgie en technologie
Een filosofisch essay

In dit boek wordt het dagelijkse handelen van de chirurg en zijn technologische omgeving geanalyseerd aan de hand van opvattingen van denkers die zich met de filosofie van de techniek hebben beziggehouden.

Westerse waarden

Henk E.S. Woldring • Westerse waarden
door Shakespeare belicht

Elk mens kent teleurstelling en verdriet, maar sommigen lijken voor het geluk geboren, terwijl anderen de ene klap na de andere krijgen. Elk mens kent de spanning tussen het goede willen en doen, en het onzichtbare lot dat soms geluk, dan weer tegenslag met zich mee brengt. Die spanning kan mensen radeloos maken.

Dilemma's

Onno Zijlstra • Dilemma's
Een kortere inleiding in de filosofie

Dilemma's is bedoeld voor wie bijna niets van filosofie weet en snel een indruk wil krijgen.

Spinoza's Inleiding tot de filosofie

Theo Zweerman • Spinoza's Inleiding tot de filosofie
Ethiek als verhuiskunde

In dit prachtige boek concentreert de filosoof Theo Zweerman zich op een klein maar briljant stuk tekst van Spinoza: diens Inleiding bij de zgn. Tractatus over de verbetering van het verstand.Vanuit Spinoza's Inleiding schreef Zweerman een eigen, heldere inleiding op de beroemdste Nederlandse denker, die tegelijk een heldere introductie is tot de filosofie als geheel.


Bestellen
Je kunt de boeken op deze website bestellen en voor € 1,95 extra per zending thuis laten bezorgen.
(N.B.: Deze aanbieding geldt alleen binnen Nederland)